Truyền Đạo 5:13

Truyền Đạo 5:13 KTHD

Có một tai họa nghiêm trọng tôi thấy dưới mặt trời. Tài sản tích trữ quay lại làm hại người thu góp tài sản.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share