Phục Truyền Luật Lệ Ký 33:27

Phục Truyền Luật Lệ Ký 33:27 KTHD

Đức Chúa Trời ngươi là Thần Hằng Hữu với cánh tay bao phủ đời đời bất luận nơi nào ngươi trú ngụ. Ngài đuổi kẻ thù trước mặt ngươi và ra lệnh: Tiêu diệt đi cho rồi!
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share