2 Sa-mu-ên 12:18

2 Sa-mu-ên 12:18 KTHD

Đến ngày thứ bảy, đứa bé chết. Các cận thần không dám cho Đa-vít hay, vì họ bảo nhau: “Khi đứa bé còn sống, ta nói, vua quay lưng đi. Nay ta nói nó chết rồi, không biết vua còn phản ứng thế nào, sợ có hại cho vua.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share