2 Cô-rinh-tô 2:11

2 Cô-rinh-tô 2:11 KTHD

Như thế Sa-tan không thể thắng chúng ta, vì chúng ta thừa biết mưu lược của nó.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share