1 Các Vua 17:23

1 Các Vua 17:23 KTHD

Ê-li bế nó xuống nhà, giao cho mẹ nó, và nói: “Hãy xem! Con chị vẫn sống!”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share