1 Các Vua 17:21

1 Các Vua 17:21 KTHD

Ông nằm dài trên mình đứa bé ba lần, và kêu xin Chúa Hằng Hữu: “Lạy Chúa Hằng Hữu, Đức Chúa Trời của con! Xin cho hồn đứa bé trở lại với nó.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share