1 Các Vua 17:20

1 Các Vua 17:20 KTHD

Ông kêu cầu Chúa Hằng Hữu: “Chúa Hằng Hữu, Đức Chúa Trời của con! Sao Chúa giáng họa trên bà góa này, người đã mở cửa tiếp con, gây ra cái chết cho con bà?”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share