1 Các Vua 17:19

1 Các Vua 17:19 KTHD

Nhưng Ê-li bảo: “Hãy trao nó cho tôi.” Ông bế đứa con từ tay mẹ nó, đem nó lên gác chỗ ông ở, và đặt nó lên giường.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share