1 Cô-rinh-tô 9:17

1 Cô-rinh-tô 9:17 KTHD

Nếu tôi tình nguyện công bố Phúc Âm, tôi sẽ được tưởng thưởng. Nhưng Chúa đã bắt phục tôi, uỷ thác nhiệm vụ cho tôi.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share