1 Cô-rinh-tô 9:13

1 Cô-rinh-tô 9:13 KTHD

Anh chị em không biết người phục vụ trong đền thờ được ăn thực phẩm của đền thờ sao? Người phục dịch bàn thờ cũng được chia lễ vật trên bàn thờ.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share