1 Cô-rinh-tô 9:12

1 Cô-rinh-tô 9:12 KTHD

Người khác còn có quyền thu gặt, huống chi chúng tôi! Nhưng chúng tôi không sử dụng quyền ấy, tự lo cung ứng mọi nhu cầu để khỏi trở ngại việc truyền bá Phúc Âm của Chúa Cứu Thế.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share