1 Cô-rinh-tô 9:11

1 Cô-rinh-tô 9:11 KTHD

Chúng tôi đã gieo hạt giống tâm linh cho anh chị em, nếu muốn thu gặt của cải vật chất của anh chị em cũng chẳng có gì quá đáng.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share