1 Cô-rinh-tô 16:18

1 Cô-rinh-tô 16:18 KTHD

Nhờ đó tinh thần tôi được phấn khởi, chắc hẳn anh chị em cũng được họ khích lệ như tôi. Anh chị em nên ghi nhận công khó của họ.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share