YouVersion Logo
Search Icon

1 Sử Ký 25

25
Nhiệm Vụ của Nhạc Công
1Đa-vít và các tướng chỉ huy quân đội cũng chỉ định người từ gia tộc A-sáp, Hê-man, và Giê-đu-thun rao truyền sứ điệp của Đức Chúa Trời bằng tiếng đàn lia, đàn hạc, và chập chõa. Danh tính và chức vụ của họ như sau:
2Các con trai của A-sáp là Xác-cua, Giô-sép, Nê-tha-nia, và A-sa-rê-la. Họ làm việc dưới quyền điều khiển của cha họ là A-sáp, người công bố sứ điệp của Đức Chúa Trời theo lệnh vua.
3Các con trai của Giê-đu-thun là Ghê-đa-lia, Xê-ri, Y-sai, Ha-sa-bia, Ma-ti-thia, và Si-mê-i. Họ làm việc dưới quyền điều khiển của cha là Giê-đu-thun, người công bố sứ điệp của Đức Chúa Trời theo đàn lia, dâng lời tạ ơn và ngợi tôn Chúa Hằng Hữu.
4Các con trai của Hê-man là Búc-ki-gia, Ma-tha-nia, U-xi-ên, Sê-bu-ên, Giê-ri-mốt, Ha-na-nia, Ha-na-ni, Ê-li-a-tha, Ghi-đanh-thi, Rô-mam-ti-ê-xe, Giốt-bê-ca-sa, Ma-lô-thi, Hô-thia, và Ma-ha-xi-ốt. 5Họ đều là con trai Hê-man, tiên kiến của vua. Đức Chúa Trời đã ban đặc ân cho ông được mười bốn con trai và ba con gái.
6Tất cả những người này đều ở dưới sự điều khiển của cha mình, họ lo việc ca hát tại nhà của Chúa Hằng Hữu. Nhiệm vụ của họ gồm chơi đàn chập chõa, đàn hạc, và đàn lia tại nhà của Đức Chúa Trời. A-sáp, Giê-đu-thun và Hê-man đều dưới quyền của vua. 7Họ luôn luôn tập luyện với nhau dưới quyền điều khiển của các nhạc sư, để ca ngợi Chúa Hằng Hữu, tổng số được 288 người. 8Họ đều bắt thăm chia phiên phục vụ, không phân biệt tuổi tác hay thầy trò.
9Thăm thứ nhất thuộc về Giô-sép, họ A-sáp, và mười hai con trai của ông cùng bà con.
Thăm thứ hai thuộc về Ghê-đa-lia, mười hai con trai, và bà con.
10Thăm thứ ba thuộc về Xác-cua, mười hai con trai của ông, và bà con
11Thăm thứ tư thuộc về Dít-sê-ri, mười hai con trai, và bà con.
12Thăm thứ năm thuộc về Nê-tha-nia, mười hai con trai, và bà con.
13Thăm thứ sáu thuộc về Búc-ki-gia, mười hai con trai, và bà con.
14Thăm thứ bảy thuộc về Giê-sa-rê-la, mười hai con trai, và bà con.
15Thăm thứ tám thuộc về I-sai, mười hai con trai, và bà con.
16Thăm thứ chín thuộc về Ma-tha-nia, mười hai con trai, và bà con.
17Thăm thứ mười thuộc về Si-mê-i, mười hai con trai, và bà con.
18Thăm thứ mười một thuộc về A-xa-rên, mười hai con trai, và bà con.
19Thăm thứ mười hai thuộc về Ha-sa-bia, mười hai con trai, và bà con.
20Thăm thứ mười ba thuộc về Su-ba-ên, mười hai con trai, và bà con.
21Thăm thứ mười bốn thuộc về Ma-ti-thia, mười hai con trai, và bà con.
22Thăm thứ mười lăm thuộc về Giê-rê-mốt, mười hai con trai, và bà con.
23Thăm thứ mười sáu thuộc về Ha-na-nia, mười hai con trai, và bà con.
24Thăm thứ mười bảy thuộc về Giốt-bê-ca-sa, mười hai con trai, và bà con.
25Thăm thứ mười tám thuộc về Ha-na-ni, mười hai con trai, và bà con.
26Thăm thứ mười chín thuộc về Ma-lô-thi, mười hai con trai, và bà con.
27Thăm thứ hai mươi thuộc về Ê-li-gia-ta, mười hai con trai, và bà con.
28Thăm thứ hai mươi mốt thuộc về Hô-thia, mười hai con trai, và bà con.
29Thăm thứ hai mươi hai thuộc về Ghi-đanh-thi, mười hai con trai, và bà con.
30Thăm thứ hai mươi ba thuộc về Ma-ha-xi-ốt, mười hai con trai, và bà con.
31Thăm thứ hai mươi bốn thuộc về Rô-mam-ti-ê-xe, mười hai con trai, và bà con.

Currently Selected:

1 Sử Ký 25: KTHD

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy