1 Mosebok 15
SK73

1 Mosebok 15

15
1Sedan detta så skedt var, begaf sig, att Herrans ord i en syn kom till Abram, sägandes: Frukta dig intet, Abram, jag är ditt beskärm och din ganska stora lön. 2Men Abram sade: Herre, Herre, hvad vill du mig gifva? Jag går barnlös, och min redesven, denne Eleasar af Damasco, hafver en son. 3Och Abram sade ytterligare: Men mig hafver du ingen säd gifvit. Och si, mins tjenares son skall vara min arfvinge. 4Och si, Herrans ord kom till honom, sägandes: Han skall icke vara din arfvinge, utan den, som utaf ditt lif komma skall, han skall vara din arfvinge. 5Och han hade honom ut, och sade: Se upp till himmelen, och räkna stjernorna, om du kan räkna dem. Och sade till honom: Så skall din säd vara. 6Abram trodde Herranom, och han räknade honom det till rättfärdighet. 7Och han sade till honom: Jag är Herren, som dig utfört hafver ifrån Ur utu Chaldeen, att jag dig detta land gifva skall till besittning. 8Abram sade: Herre, Herre, hvaruppå skall jag märka, att jag skall besitta det? 9Och han sade till honom: Tag mig ena treåra ko, och ena treåra get, och en treåra vädur, och ena turturdufvo, och ena unga dufvo. 10Och han tog allt detta, och delade det midt i tu ifrå hvart annat, och lade hvar delen tvärt emot den andra; men foglarne delade han intet. 11Och foglarne kommo neder på kropparna, och Abram dref bort dem. 12Då solen nedergången var, föll en svår sömn på Abram, och si, en förskräckelse och ett stort mörker kom öfver honom. 13Då sade han till Abram: Detta skall du veta, att din säd skall varda främmande uti ett land, det dem icke tillhörer, och man skall der göra dem till trälar och fara illa med dem i fyrahundrade år. 14Men öfver det folk, som de tjenande varda, skall jag domare vara; sedan skola de draga ut med stora håfvor. 15Och du skall fara till dina fäder med frid, och i en god ålder begrafven varda. 16Men de skola i fjerde mans ålder komma hit igen; förty de Amoreers ondska är icke ännu all fullkomnad. 17Då nu solen var nedergången, och mörker vordet, si, då rök en ugn, och en eld for emellan stycken. 18På den dagen gjorde Herren ett förbund med Abram, och sade: Dine säd skall jag gifva detta landet, ifrå den älfvene i Egypten, allt intill den stora älfven Phrath: 19De Keneer, de Keniseer, de Kadmoneer, 20De Hetheer, de Phereseer, de Reser, 21De Amoreer, de Cananeer, de Girgaseer, de Jebuseer.