Lucas 1
CALO1872

Lucas 1

1
1Pre bausale que butres han penchabado chibar de pacuaró a pista es buchías que enré amangue han sinado pachibeladas:
2Sasta ocolos as penáron á amangue sos ende ye presimelipen as dicáron sar desquerias aquias, y sináron tellores e carema:
3Tramisto ha abicholado lachó á mangue, despues de orotar mistos sasta se las quereláron ende ye presimelipen, libanartelas de pacuaró, o baro Theophilo,
4Pa que pinchereles a chachipen de oconas buchías andré que has sinado siscabelado.
5Sinaba andré os chibeses de Herodes, Crallis de Judea, yeque erajai, sos se acaró Zacharias, e baji de Abías, ta desqueri romi eschabalas de Aaron, y o nao de acaba Elisabeth.
6Y sinaban os dui lachés anglal de Debél, pirando bi crejete segun sares os alaos ta lirias e Erañoró.
7Y na terelaban chabo, presas Elisabeth sinaba jayrí, ta os dui chalados dur andré sus chibéses.
8Ta chundeó que querelando Zacharias desquero tellorio anglal de Debél andré o orden de desqueri alicati,
9Segun o costumbruncho es erajais, sicabó por desqueri baji á chibar o usur‐gudlo (incienso), chalando andré a cangrí e Erañoró.
10Ta sari a berribu cataní sinaba abrí manguelando á Un‐debél á la ocana e usur‐gudlo.
11Ta dicó al Probosquero ondilado (Manfariel, Angel) e Erañoró, sinando en pindré á la bastarí e chalorgar e usur‐gudlo.
12Y Zacharias al dicarle cangueló, ta peró dal opréle.
13Tama o Manfariel le penó: Na darañeles Zacharias, presas tirias ocanagimias han sinado juneladas: y tiri romi Elisabeth chindará á tucue yeque chabal, ta acararás desquero nao Barsané (Juan).
14Y terelarás pesquital y alalá, y se asaselarán baritustres manuces andré desqueri chindipen.
15Presas sinará baro anglal o Erañoró; y na piyará mol ni peñacoro, ta sinará perelaló e Chanispero Majaró ende as porias de sun dai.
16Y á baribustres es chabes de Israel querelará limbidiar al Erañó, o Debél de ondolen.
17Presas ó chalará anglal de leste sar la ochí y sila de Elias, pa querelar limbidiar os carlochines es batuces á os chabes, y os sos na pachibelan al drun es majarés, pa querelar al Erañó una sueti lachi en tosaro.
18Ta penó Zacharias al Probosquero ondilado: ¿en que pincheré ocono? presas menda sinelo puró, y minri romi sinela dur andré desqueres chibeses.
19Y rudeló o Manfariel, y penó: sinelo Gabriel, sos archabelo en pindré anglal de Debél: y sinelo bichabado araquerar tusa, ta penarte ocona lachi nevipen.
20Y tute sinarás musilé, y no astisararás araquerar disdé o chiros andré sos ocono sinará querdi, presas na pachibelaste á minrias caremas, sos se cumplirán á sun chiros.
21Y os manuces sinaban fronsaperando á Zacharias: y os sares mirataban de que tesumiase ó andré a cangrí.
22Y pur se sicobó abrí, na les astisaraba araquerar; y chaneláron que habia dicado buchí andré a cángrí, y ó lo penó por simaches, y sinaba musilé.
23Y pur sináron carjibados os chibeses de desquero telloripen, se chaló á su quer.
24Ta al terreplecó de oconos chibeses se dicó cambri Elisabeth a romi de leste, y sinaba esparrusada pansch chonos, penando:
25Andial o Erañó ha querdi mensa enré os chibeses, en sos penchabó á nicabar minrio anao chungo de enré os manuces.
26Y al zobio chonos o Manfariel Gabriel sinaba bichabado de Debél á yeque foros de Galiléa, sos se acaró Nazareth,
27A yeque jañi ararada á manu, sos se acaró Simprofíe (Joseph), e quer de David, y o nao yi jañi sinaba Maria.
28Y pur chaló o Manfariel andré, anduque sinaba, penó: Un‐debél te diñele berabea, perelali de sardañá: O Erañó tusa: Majari tute enré as manusardias.
29Y pur la jani le dicó, se daranó sar desquerias caremas, y penchababa, que beda de araqueripen sinaba ocola.
30Y o Manfariel le penó: na cangueles Maria, presas has alachado furuné anglal de Debél.
31Ta dica, trujatepucherás andré tiro po, ta chindarás chabo, ta acararás desquero nao Jesus.
32Ocola sinará baro, y sinará acarado Chabal e Sastísimo, y le diñará Un‐debél Erañó la sasti‐besti (throno) de David desquero batu; y sinará Crallis gayeres andré o quer de Jacob.
33Y desquero clajita na terelará terreplecó.
34Y penó Maria al Manfariel: ¿Sasta sinará ocono? y menda na pincherelo manu.
35Y rudelando o Manfariel, penó: se bestelará opré tute, y te querelará osunepen a sila e Sastísimo: y por ocono o Majaro, sos se chindará de tute, sinará acarado Chabal de Debél.
36Ta dica Elisabeth tiri sastri ondolaya tramistos sinela cambri de yeque chabo, aunsos sinela puri: y ocono sinela o zobio chonos de lati, sos sinela acarada a jayri.
37Presas na sinela chi n’astis pa Un‐debél.
38Y penó Maria: Dica la lacrí e Erañoró, querelese andré mangue segun tiri carema. Y se chaló o Manfariel.
39Y andré ocolas chibeses se surdinó Maria y chaló al bur, á yeque foros e chim de Judá.
40Y chaló andré o quer de Zacharias, y saludisaró á Elisabeth.
41Y pur Elisabeth juneló la berabea de Maria, o chinoró diñó panelos andré desquero trupo: y sinaba Elisabeth perelalí e Chanispero Majoro.
42Y diñó yeque gole, y penó: Majari tute enré as manusardias, y majari la frujería e tiro trupo.
43De duque sinela caba furuné á mangue, que a Dai e minrio Erañó abillela á mangue?
44Presas yescotria que bigoreó la carema de tiri berabapen á minris canis, o chinoró diñó panelipénes de pesquital andré minrio trupo.
45Ta majaró o sos andré tumen, presas sinará querdi o saro sos fué penado á tucue de pajin e Erañoró.
46Y penó Maria: Minri ochí pachibela al Erañó:
47Y minrio chanispero se alendaló andré Debél minrio Berabaor.
48Presas ha dicado la chinoría de desqueri lacrí: dica ya ende acana as sarias chindaraciones acararán mangue majarí.
49Ha querdi buchías barias á mangue o sos terela sila, ta majoró o nao de leste.
50Su canrea sinela de chindaracion andré chindaracion opré os sares que le darañelan.
51Queró sila sar desqueri murcia: queró najar á os sastes de ylo sar os orobreros de sus carlochines.
52Queró á os silares perar de sus bestis, ta surdinó á os ne‐sastes.
53Perdó de buchías lachias á os que terelaban boquis; y á os balbales mecó chichi.
54Lilló andré sun chepó á Israel sun lacró, enjallandose de sun canrea.
55Andiar sasta penó á nonrres batuces, á Abraham y á sus chabes pre sares sicles.
56Y Maria sinaba sarsalí sasta trin chonos: y se limbidió á desquero quer.
57Tama Elisabeth se le chaló o chiros de chindar, y chindó yeque chabo.
58Y juneláron os contiques y os sastries de lati que o Erañó habia querdi canrea bari sarsalí, y se alendáron sarsalí.
59Y sinaba que al otoro chibés abilláron á circunchinar al chabo, y le acaráron del nao de desquero batu, Zacharias.
60Y rudelando desqueri dai, penó: nanai, sino Barsané sinará acarado.
61Y le penáron: cayque sinela andré tiri rati, sos se acarela sar ocola nao.
62Y pucháron por simaches al batu e chabo, como camelaba que se acarase.
63Y mangando li, libanó, penando: Barsané sinela su nao, y os sares se miratáron.
64Y yescotria sinaba despandado desquero mui, y su chipe, y araqueraba majarificando á Debél.
65Y peró dal opré os sares sunparales: y se araqueráron de sarias oconas buchías por os sares bures de Judéa.
66Y os sares que as junelaban, as aracateaban andré sus carlochines, penando: ¿coin penchabais que sinará cabo chabal? Presas a baste e Erañoró sinaba sarsalé.
67Y Zacharias sun batu sinaba perelalo e Chanispero Majaró, y quereló prophecía, penando:
68Majoró o Eranó Debél de Israel, presas abilló y diñó mestepé á sun sueti.
69Y surdinó á amangue o singe de berabea andré o quer de David sun lacró.
70Sasta penó por mui de sus majarés Prophetas, andré os sares sicles.
71Berabea de nonrres daschmanuces (enormes), y de la baste de os sares sos na camelan amangue.
72Pa querelar canrea sar amáres (nonrres) batuces, y ojararse de su majarí carema.
73Or olajai sos olajó á amáro batu Abraham, que ó diñaria á amangue;
74Pa que listrabados de las bastes de amáres daschmanuces, le querelemos telloripen bi dal.
75André majaridad, y andré sugilla anglal de leste, os sares chibeses de amári chipen.
76Y tumen, chabal, sinarás acarádo Propheta e Sastísimo, presas chalarás anglal la chiche e Erañoró, á vriardar desqueres drunes.
77Pa diñar chandipen de berabea á sun sueti pa yi estormen do desqueres crejetes.
78Por as porias de canrea de amáro Debél sar que abilló alendarnos o aljeñique e dute abrí de los sastos e Surdinante (Oriente).
79Pa diñar dute á ondoqueles sos bestelelan andré yi rachí, y andré ye osunepen de meripen: pa trutar amáres pindres al drun de pache.
80Y o chabal se querelaba baro, y sinaba querdi silnó andré ochí; y sinaba andré os torbergelíes, disde o chibés pur nichobeló á Israel.

© British and Foreign Bible Society 1837, 2015


Learn More About Criscote e Majaró Lucas 1872 (Caló)