YouVersion Logo
Search Icon

Madyu 2

2
Bɨ gasɨ kɨd hiɨk nɨŋeb gau apöm Jisas nɨp nɨŋla
1Pen Herod Judia Propins kiŋ mɨdmɨdöp ñɨn u, Maria Jisas nɨp yag daua Bedlehem daun, ram mɨnöŋ Judia aŋ au. Yag dauö, bɨ gapɨ kɨd hiɨk nɨŋeb gau, sɨdö auab lau nɨbö Jerusalem apöm, nɨbi bɨ gau hag nɨŋöm hagla, 2“Juda nɨbi bɨ, Kiŋ hon, a gɨpim u nɨp yag daubal! Mɨñi lɨbal mɨdöp gaiŋ Hon ram mɨnöŋ hon sɨdö auab lau nɨbö gau mɨdun nɨŋbun gapɨ u waielöp; nɨŋun me, hib nɨpe hagno adö araŋ a gun aubun,” a gɨla.#Nab 24:17 3Anɨg hageila, kiŋ Herod manö anɨbu nɨŋöm, nɨbi bɨ gai i kale ñɨ anɨbu nɨp gasɨ nɨŋöm yɨp nɨŋagöl rö löp, a göm, gasɨ iru nɨŋa. Jerusalem nɨbi bɨ gau magöŋhalö u rö nöp gasɨ iru nɨŋla. 4Pen kiŋ Herod, God nɨp nan sabe gep bɨ kub gau abe, God lo manö hag ñeb bɨ gau abe, kalɨp wɨñ alö aueila haga, “God manö hagep bɨ gau Krais nɨp yag daunaböl ram mɨnöŋ gai, a gɨla?” ö ga. 5Anɨg hageia hagla, “Bɨ God manö hagep ap, hadame nöp manö kalɨ kƚiñ rɨköm haga rö, nɨp yag daunaböl Bedlehem daun, ram mɨnöŋ Judia aŋ au. God manö hagep bɨ anɨbu God Manö kalɨ kƚiñ rɨköm haga,
6‘Ram mɨnöŋ Judia aŋ gau
ram mɨnöŋ ke ke iru mɨdöp u me,
ram mɨnöŋ Bedlehem nɨŋö pro rö lɨnab u
pen Bɨ Kub u ram mɨnöŋ anɨbu nɨbö apöm,
nɨbi bɨ yad Isrel nɨbi bɨ kalɨp abad mɨdeinab.
Anɨg gɨnab rö, Bedlehem hib kub mɨdeinab,’ a ga,” a gɨla.#Mai 5:2; Jon 7:42
7Anɨg hageila, kiŋ Herod nɨŋöm, am bɨ gasɨ kɨd hiɨk nɨŋeb gau kalɨp agamɨj wɨñ alö aueila haga, “Magö mai rö gapɨ anɨbu waiela?” ö ga. 8Hageia, nɨp manö anɨbu hag ñeila, kalɨp Bedlehem hag yuöm pir alöm haga, “Kale am ñɨ anɨbu uƚhai nɨŋ aij gɨmim, ado gɨ apim yɨp hagpe, yad abe amem hib nɨpe hagnö adö araŋ,” a ga.
9Kiŋ Herod anɨg hagö, kale hadlö nɨŋöl gɨ, gapɨ kale sɨdö auab lau nɨŋla u nöd nöd gö nɨŋöl gɨ, kale hain gɨla. Gapɨ u am am, ñɨŋaŋ u ram mɨdeia aŋ au gɨlaŋ nöp pɨdöŋ ga. 10Anɨg gö kale nɨŋlö, aij a gö nɨŋöl gɨ, 11ram raul mɨgan yaŋ amöm nɨŋla, ñɨŋaŋ u nɨme Maria aip mɨdailö. Kale am kugom yɨmöm, ñɨŋaŋ u hib haglö adö areia nɨŋöm, wadɨ kale gau aŋa löm, nɨp nan aij rɨmnap ñɨla. Gol rɨmnap, pauda haƚɨŋ aij auep rɨmnap, wel haƚɨŋ aij auep rɨmnap ñɨla.#Sam 72:10-15; Ais 60:6
12Pen kale sɨbön aŋ yaŋ hanöm uhön nɨŋla, God haga, “Ado gɨ Herod mɨdöp u aragmim!” a ga. Anɨb u, haga rö nɨŋöm, adan mɨlö ap aramöm, ram kale ado gɨ arla.
Josep Maria amɨl mɨhau ud pɨñɨŋ gɨ ram mɨnöŋ Ijip ara
13Pen bɨ gasɨ kɨd hiɨk nɨŋeb gau kale anɨg göl arla nɨŋöl gɨ, Josep uhön nɨŋa, ejol ap apöm nɨp haga, “Herod ñɨŋaŋ u al pak lɨnam a göm, uƚhai nɨŋnɨg gab. Anɨb u, ñɨŋaŋ amɨl mɨhau yɨŋɨd uɫ gɨ, pɨñɨŋ gɨ ram mɨnöŋ Ijip armön. Aumön a geinam nöp, kauyaŋ ado gɨ aumön,” a ga.
14Hagö, Josep sɨbön aŋ yaŋ nöp uraköm, ñɨŋaŋ amɨl mɨhau uɫ gɨ ram mɨnöŋ Ijip ara.
15Uɫ gɨ ara anɨbu, Bɨ Kub nɨpe bɨ manö nɨpe hagep ap nɨp hag ña nɨŋöm nɨpe pen kalɨ kƚiñ rɨköm haga, “Ñɨ yad u Ijip nɨbö wɨñ alnö auöp,” a ga.
Pen Josep amɨlap am Ijip nöp mɨdlö, Herod umaia me, hainö kauyaŋ ado gɨ aula.#Hos 11:1
16Pen Herod nɨpe nɨŋa, bɨ gasɨ kɨd hiɨk nɨŋeb gau, nɨpe haga rö gageila, nɨp mulu kal yabɨƚ lugö haga, “Yɨp gɨpal anɨbu, ñɨŋaŋ bɨ kub mɨdnɨg gab u yad aigö gɨ gem nɨp al pak lɨnam?” a göm nɨŋa. Pen nɨpe gasɨ ap nɨŋöm haga, “Bɨ gasɨ kɨd hiɨk nɨŋeb gau kalɨp gapɨ u waiela ñɨn u, yɨp hag aij göm arla. Anɨb u yad nɨŋbin, Bedlehem söl au ñɨŋaŋ yag daulö, mɨ mɨhöp lugöp gau abe, ñɨŋaŋ hainö yag daubal gau abe, al pak lɨnaböl u, ñɨ anɨbu abe al pak lɨnaböl,” a ga. Anɨg hagöm me, bɨ nɨpe rɨmnap hag yuö amöm, ñɨŋaŋ Bedlehem söl au mɨdeila magöŋhalö al pak lɨ hakla.
17Bedlehem ñɨŋaŋ al pak lɨla anɨbu, bɨ God manö hagep Jeremaia gɨnab a göm kalɨ kƚiñ rɨka rö nöp gɨla. Jeremaia manö anɨbu kalɨ kƚiñ rɨköm haga,
18“Rama daun au mög gö,
manö hauƚ kub göm, mɨɫöŋ kub gɨnaböl.
Nɨbi Resel rɨkö, rɨklö rɨk amɨl apɨl gɨnab gau,
mög gö mɨɫöŋ gɨnaböl.
Ñɨ kale um hakla nɨŋöm
nɨbi bɨ rɨmnap kalɨp hag udöl rö lagnab,” a ga.#Jer 31:15; Jen 35:19
Josep Maria amɨl mɨhau aip kauyaŋ ado gɨ arla
19Pen hainö bɨ kub Herod umö, Josep Ijip gau mɨdöm hanöm uhön nɨŋa, Bɨ Kub ejol nɨpe ap apöm nɨp haga, 20“Bɨ ñɨŋaŋ al pak lɨnɨg geila gau hadö umbal u me, nabin amɨl mɨhau kalɨp uɫ gɨ, ado gɨ ram mɨnöŋ Isrel armön,” a ga. 21Hagö, Josep ñɨŋaŋ amɨl mɨhau uɫ gɨ, ado gɨ Isrel ara. 22Pen amjakö, manö ap hagla, “Herod umö, ñɨ nɨpe Akeleas Judia Propins nɨbi bɨ kalɨp abad mɨdöp,” a gɨla. Hageila, Josep nɨpe Akeleas mɨdöp ram mɨnöŋ anɨbu nɨhön gɨnɨg arnam a göm, pɨñɨŋ ga u pen, hanöm uhön nɨŋa God nɨp haga, “Ram mɨnöŋ Judia ado gɨ aragmön, ne ram mɨnöŋ Galili armön,” a ga. 23Hagö, Josep ñɨŋaŋ amɨl mɨhau kalɨp uɫ gɨ Nasared daun aramöm mɨdmɨdal. Arla anɨbu, bɨ God manö hagep gau anɨg gɨnab a göm kalɨ kƚiñ rɨkla rö nöp ga. Kale kalɨ kƚiñ rɨköm hagla, “Nɨp bɨ Nasared nɨbö ap, a gɨnaböl,” a gɨla.#Luk 2:39; Ais 11:1; 53:2; Jon 1:45

Currently Selected:

Madyu 2: kpw

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy