YouVersion Logo
Search Icon

Madyu 1

1
Ebraham rɨkö rɨk dam dapɨl gɨlö Jisas Krais nɨp yag daula
(Luk 3:23-38)
1Jisas Krais nap nɨhi iƚaŋ nɨpe gau rɨklö rɨk amɨl apɨl göm nɨp yag daula rö hagnɨg gabin. Bɨ kub Ebraham rɨkö rɨk damöm, kiŋ Depid nɨp yag daula. Depid nɨpe rɨkö rɨk damöm, Jisas Krais nɨp yag daula.#1Kr 17:11; Jen 22:18
2Anɨg gɨla:
Ebraham Aisak nɨp yag daua.
Aisak Jekop nɨp yag daua.
Jekop nɨpe pen, Juda nɨp rɨköm, nɨmam hain magö u agɨp yag daua.
3Juda nɨpe nɨbi Dema aip mɨdöm, Peres aip Sera aip kalɨp yag daua.
Peres, Hesron nɨp yag daua.
Hesron, Ram nɨp yag daua.#Jen 38:29-30; Rud 4:18-22
4Ram, Aminadap nɨp yag daua.
Aminadap, Nason nɨp yag daua.
Nason, Salmon nɨp yag daua.
5Salmon, Boas nɨp yag daua. Boas nɨme nɨpe u Rehap.
Boas, Obed nɨp yag daua. Obed, nɨme nɨpe u Rud.
Obed, Jesi nɨp yag daua.#Rud 4:13-17
6Jesi, kiŋ Depid nɨp yag daua.
Depid, Solomon nɨp yag daua.
Solomon nɨme nɨpe u, nöd bɨ ne Yuraia nɨp udö umö, hainö Depid nɨp udöm me, Solomon nɨp yag daua.#2Sa 12:24
7Solomon, Riaboam nɨp yag daua.
Riaboam, Abaija nɨp yag daua.
Abaija, Esa nɨp yag daua.
8Esa, Jihosapad nɨp yag daua.
Jihosapad, Joram nɨp yag daua.
Joram, Asaia nɨp yag daua.
9Asaia, Jodam nɨp yag daua.
Jodam, Ehas nɨp yag daua.
Ehas, Hesekaia nɨp yag daua.
10Hesekaia, Manasa nɨp yag daua.
Manasa, Emos nɨp yag daua.
Emos, Josaia nɨp yag daua.
11Josaia, Jekonaia nɨp yag dapöm, nɨmam rɨmnap yag daua. Ñɨn anɨbu, daun kub Babilon nɨbi bɨ apöm, Isrel nɨbi bɨ kalɨp nagɨ lɨ dam Babilon ud arla.#2Ki 24:14-15; 2Kr 36:10; Jer 27:20
12Ud areila, Jekonaia anɨb gau mɨdöm, Sialdiel nɨp yag daua.
Isrel nɨbi bɨ kale Babilon arö göm ram mɨnöŋ Juda ado gɨ arla u, Sialdiel, Serababel nɨp yag daua.#Esr 3:2
13Serababel, Abaiad nɨp yag daua.
Abaiad, Eliakim nɨp yag daua.
Eliakim, Eso nɨp yag daua.
14Eso, Sedok nɨp yag daua.
Sedok, Ekim nɨp yag daua.
Ekim, Elaiad nɨp yag daua.
15Elaiad, Eliesa nɨp yag daua.
Eliesa, Madan nɨp yag daua.
Madan, Jekop nɨp yag daua.
16Jekop, Josep nɨp yag daua.
Josep me, nɨbi Maria nɨp ñeila. Maria nɨpe Jisas nɨp yag daua. Jisas nɨp Krais a gɨmɨdal.
17Anɨb u me, bac hon Ebraham nɨpe rɨkö rɨklö rɨk dam dapɨl göm unbö sɨduŋ böŋ daŋ ara u, hainö bac kiŋ Depid nɨp yag daula. Yag daulö, Depid nɨpe pen rɨkö rɨklö rɨk dam dapɨl göm u rö nöp sɨduŋ böŋ daŋ areia, hainö Babilon bɨ ke gau nɨbö apöm kalɨp nagɨ lɨ dam ram mɨnöŋ kale u ud arla. Ud areila, hainö pen kauyaŋ rɨk dam dapɨl göm unbö sɨduŋ böŋ daŋ ara u, hainö Krais nɨp yag daula.
Maria Jisas nɨp yag daua
(Luk 2:1-7)
18Jisas Krais nɨp yag daula manö u hagnɨg gabin. Jisas nɨme Maria, Josep nɨp ñeila, nɨpe aip ajmil wasö, kale nɨŋla Maria ñɨ mudun mɨdeia. Ana Uɫ nɨpe u ke gö, ñɨ mudun anɨbu mɨdeia.#Luk 1:27,35 19Pen nugmul nɨpe Josep bɨ aij u me, manö kub hagaga; gasɨ u nöp nɨŋöm haga, “Ñɨ mudun mɨdöp anɨbu, nɨbi bɨ gau hag ñɨnabin, nɨp nable gɨnab. Anɨb u, agamɨj hag yuɨn,” a ga. 20Josep anɨg nɨŋa u pen, sɨbön yaŋ uhön nɨŋa, Bɨ Kub ejol nɨpe ap nɨp haga, “Josep, Depid ñɨ nɨpe! ‘Nɨbi anɨbu, nɨhön gɨnɨg udnam?’ a gɨmön, gasɨ u nɨŋagmön; haƚöwaƚö udmön. Ñɨ mudun mɨdöp u, Ana Uɫ u nöp gö mɨdöp. 21Hainö ñɨ u rɨk dauö nɨpe kub göm, nɨbi bɨ nɨpe gau nan si nan naij gɨpal prɨ u ƚɨk gɨ yunab u me, hib nɨpe Jisas a gɨmön,” a ga.#Luk 1:31; 2:21 22Anɨg ga anɨbu, Bɨ Kub nɨpe bɨ manö nɨpe hagep bɨ ap nɨp hag ña nɨŋöm nɨpe pen anɨg gɨnab a göm haga. 23Nɨpe haga,
“Nɨbi praj bɨ ap aip ajöm wasö, ñɨ mudun mɨdöm,
ñɨ ap yag daueinab, hib nɨpe u Emanyuel a gɨnaböl,” a ga.
Emanyuel manö iƚ u, God hon aip mɨdöp.#Ais 7:14
24Pen Josep uhön hanöm uraköm, Bɨ Kub ejol nɨpe manö haga u udöm, nɨbi Maria nɨp udnam, a göm nɨŋa. 25Nöd Josep Maria aip ajmil wasö, Maria ñɨ u yag dauö, Josep ñɨ anɨbu hib nɨpe Jisas a göm me, Maria nɨp böŋ nöp uda.#Luk 2:21

Currently Selected:

Madyu 1: kpw

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy