Първа книга Моисеева – Битие 5
СИ
5
ГЛАВА 5.
1 Това е родословието на Адама. Когато Бог сътвори човека, създаде го по подобие Божие,
2мъж и жена ги сътвори и ги благослови, и им даде име „човек“ в деня на тяхното сътворение.
3 Адам живя сто и трийсет (230) години и роди (син) по свое подобие (и) по свой образ, и даде му име Сит.
4Дните на Адама, след като роди Сита, бидоха още осемстотин (700) години, и той роди синове и дъщери.
5А всички дни на Адамовия живот бяха деветстотин и трийсет години; и той умря.
6Сит живя сто и пет (205) години и роди Еноса.
7След рождението на Еноса Сит живя осемстотин и седем (707) години и роди синове и дъщери.
8А всички дни Ситови бяха деветстотин и дванайсет години; и той умря.
9Енос живя деветдесет (190) години и роди Каинана.
10След рождението на Каинана Енос живя осемстотин и петнайсет (715) години и роди синове и дъщери.
11А всички дни Еносови бяха деветстотин и пет години; и той умря.
12Каинан живя седемдесет (170) години и роди Малелеила.
13След рождението на Малелеила Каинан живя осемстотин и четирийсет (740) години и роди синове и дъщери.
14А всички дни Каинанови бяха деветстотин и десет години; и той умря.
15Малелеил живя шестдесет и пет (165) години и роди Иареда.
16След Иаредовото рождение Малелеил живя осемстотин и трийсет (730) години и роди синове и дъщери.
17А всички дни на Малелеила бяха осемстотин деветдесет и пет години; и той умря.
18Иаред живя сто шестдесет и две години и роди Еноха.
19След Еноховото рождение Иаред живя осемстотин години и роди синове и дъщери.
20А всички дни Иаредови бяха деветстотин шестдесет и две години; и той умря.
21Енох живя шестдесет и пет (165) години и роди Матусала.
22И откак роди Матусала, Енох ходи по Бога триста (200) години и роди синове и дъщери.
23А всички дни Енохови бяха триста шестдесет и пет години.
24 И ходи Енох по Бога, и изчезна, понеже Бог го взе.
25Матусал живя сто осемдесет и седем години и роди Ламеха.
26След Ламеховото рождение Матусал живя седемстотин осемдесет и две години и роди синове и дъщери.
27А всички дни Матусалови бяха деветстотин шестдесет и девет години; и той умря.
28Ламех живя сто осемдесет и две (188) години, роди син
29 и му даде име Ной, като каза: той ще ни утеши в работата ни и в труда на ръцете ни при обработване земята, която Господ (Бог) прокле.
30И живя Ламех след Ноевото рождение петстотин деветдесет и пет (565) години и роди синове и дъщери.
31А всички дни Ламехови бяха седемстотин седемдесет и седем (753) години; и той умря.
32 Ной беше на петстотин години; и роди Ной (трима синове:) Сима, Хама и Иафета.

© дигитализирана версия: Българско библейско дружество 2016

Learn More About Библия, синодално издание (1982 г.)