Xa-cha-ri Lời giới thiệu
VIE2010
Lời giới thiệu
Sách Xa-cha-ri có hai phần riêng biệt: (1) Những lời tiên tri của nhà tiên tri Xa-cha-ri trong khoảng thời gian từ năm 520 đến 518 trước Công Nguyên. Đa số những lời tiên tri này thuộc hình thức khải tượng, và nói về sự phục hồi của Giê-ru-sa-lem, việc tái xây cất Đền Thờ, sự thanh tẩy cho con dân Chúa và thời đại của Đấng Mê-si-a sắp đến (chương 1–8). (2) Những sứ điệp về sự mong đợi Đấng Mê-si-a và sự phán xét cuối cùng (chương 9–14).
Bố cục
Các sứ điệp cảnh cáo và hi vọng (1:1 – 8:23)
Sự phán xét trên các nước láng giềng của Y-sơ-ra-ên (9:1-8)
Sự thịnh vượng và hòa bình tương lai (9:9 – 14:21)

© 2010 United Bible Societies. All rights reserved.

Learn More About Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible