Rô-ma 7:12

Rô-ma 7:12 VIE2010

Cho nên, luật pháp là thánh, điều răn cũng là thánh, công bình, và tốt đẹp.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Share