Thi Thiên 70
VIE2010

Thi Thiên 70

70
Cầu xin Đức Giê-hô-va giải cứu khỏi kẻ áp bức
Thi Thiên của Đa-vít, sáng tác cho nhạc trưởng để dâng tế lễ kỷ niệm
(Thi Thiên 40:13-17)
1Đức Chúa Trời ôi! Xin mau mau giải cứu con;
Đức Giê-hô-va ôi! Xin mau giúp đỡ con.
2Nguyện những kẻ tìm hại mạng sống con
Đều phải bị hổ thẹn và nhuốc nhơ;
Nguyện những kẻ vui vẻ về sự thiệt hại con
Phải thối lui một cách nhục nhã.
3Những kẻ nói rằng: “Ha ha! Ha ha!”
Nguyện chúng phải thối lui vì hổ thẹn.
4Nguyện tất cả người nào tìm kiếm Chúa
Được mừng rỡ, vui vẻ nơi Chúa;
Nguyện những kẻ yêu mến sự cứu rỗi của Chúa
Luôn nói rằng: “Đức Chúa Trời thật vĩ đại!”
5Nhưng con bị khốn cùng và thiếu thốn;
Đức Chúa Trời ôi! Xin mau đến cùng con:
Chúa là Đấng giúp đỡ con và là Đấng giải cứu con;
Đức Giê-hô-va ôi! Xin đừng chậm trễ.

© 2010 United Bible Societies. All rights reserved.


Learn More About Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010