Thi Thiên 53
VIE2010

Thi Thiên 53

53
Sự ngu dại và gian ác của loài người
Huấn ca của Đa-vít. Sáng tác cho nhạc trưởng, theo điệu “Ma-ha-lát”
1Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng: “Không có Đức Chúa Trời.”#Rô 3:10-12.
Chúng đều bại hoại, phạm tội ác kinh tởm,
Chẳng có ai làm điều lành.
2Đức Chúa Trời từ trên cao nhìn xuống loài người,
Để thử xem có ai thông sáng
Tìm kiếm Đức Chúa Trời chăng.
3Tất cả mọi người đều suy thoái về đạo đức, cùng nhau trở nên băng hoại.
Chẳng có ai làm điều thiện,
Dẫu một người cũng không.
4Bọn gian ác không hiểu biết sao?
Chúng ăn nuốt dân Ta khác nào ăn bánh
Và cũng chẳng hề khẩn cầu Đức Chúa Trời.
5Nơi chẳng có sự kinh hãi,
Thì chúng lại kinh hãi vô cùng.
Vì Đức Chúa Trời rải hài cốt của những kẻ tấn công dân Ngài;
Và chúng sẽ bị hổ thẹn, vì Đức Chúa Trời đã từ bỏ chúng.
6Ôi! Ước gì sự cứu rỗi của Y-sơ-ra-ên từ Si-ôn đến!
Khi Đức Chúa Trời đem dân Ngài từ xứ lưu đày trở về.
Gia-cốp sẽ mừng rỡ và Y-sơ-ra-ên vui vẻ.

© 2010 United Bible Societies. All rights reserved.


Learn More About Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010