Thi Thiên 5:11

Thi Thiên 5:11 VIE2010

Xin cho những ai nương náu mình nơi Chúa được hoan lạc, Cất tiếng reo mừng mãi mãi, Vì Chúa bảo vệ những người ấy. Người nào yêu mến danh Chúa cũng sẽ mừng rỡ trong Ngài.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share

Thi Thiên 5:11

Share