Thi Thiên 148:5

Thi Thiên 148:5 VIE2010

Muôn vật hãy ca ngợi danh Đức Giê-hô-va, Vì Ngài ra lệnh, tất cả đều được dựng nên.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share