Thi Thiên 143:12

Thi Thiên 143:12 VIE2010

Nhờ lòng nhân từ của Chúa, xin tiêu diệt hết mọi kẻ thù của con, Và hủy phá những kẻ áp bức con Vì con là đầy tớ Ngài.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share