Thi Thiên 135
VIE2010

Thi Thiên 135

135
Chúa là Đấng quyền năng, còn hình tượng là vô nghĩa
1Ha-lê-lu-gia!
Hãy ca ngợi danh Đức Giê-hô-va.
Hỡi các đầy tớ Đức Giê-hô-va,
2Là những người đứng trong nhà Đức Giê-hô-va,
Nơi hành lang của nhà Đức Chúa Trời chúng ta,
Hãy ca ngợi Ngài!
3Hãy ca ngợi Đức Giê-hô-va vì Đức Giê-hô-va là thiện;
Hãy chúc tụng danh Ngài vì đó là niềm vui.#135:3 đó là niềm vui; Ctd: Ngài nhân từ.
4Vì Đức Giê-hô-va đã chọn Gia-cốp cho chính Ngài,
Lấy Y-sơ-ra-ên làm cơ nghiệp riêng của Ngài.
5Con biết Đức Giê-hô-va là vĩ đại,
Chúa chúng con vượt trội trên tất cả các thần.
6Đức Giê-hô-va làm bất cứ điều gì đẹp ý Ngài,
Dù ở trên trời hay dưới đất,
Trong biển hay trong các vực sâu.
7Ngài khiến mây nổi lên từ tận cùng trái đất,
Làm sấm chớp cùng với mưa,
Khiến gió thổi ra từ các kho tàng của Ngài.
8Ngài đánh giết các con đầu lòng xứ Ai Cập,
Từ loài người cho đến loài thú.
9Ngài thi hành những dấu lạ phép mầu giữa Ai Cập,
Để trừng phạt Pha-ra-ôn và tất cả quần thần.
10Ngài cũng đánh bại nhiều dân tộc lớn
Và giết các vua hùng mạnh,
11Tức là Si-hôn, vua dân A-mô-rít,
Óc, vua Ba-san
Và tất cả vua xứ Ca-na-an.
12Ngài ban đất của chúng làm sản nghiệp,
Tức là sản nghiệp cho Y-sơ-ra-ên là dân Ngài.
13Lạy Đức Giê-hô-va, danh Ngài còn đến đời đời;
Lạy Đức Giê-hô-va, kỷ niệm Ngài tồn tại từ đời nầy qua đời kia.
14Vì Đức Giê-hô-va sẽ bênh vực dân Ngài,
Và thương xót các đầy tớ Ngài.
15Hình tượng của các dân bằng bạc và bằng vàng,#Thi 115:4-8; Khải 9:20.
Là sản phẩm do tay người làm ra.
16Hình tượng có miệng mà không nói,
Có mắt mà không thấy,
17Có tai mà không nghe,
Và trong miệng không có hơi thở.
18Kẻ nào làm hình tượng,
Và ai nhờ cậy chúng
Đều giống như chúng.
19Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va!
Hỡi nhà A-rôn, hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va!
20Hỡi nhà Lê-vi, hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va!
Hỡi những người kính sợ Đức Giê-hô-va, hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va!
21Từ Si-ôn, đáng chúc tụng Đức Giê-hô-va
Là Đấng ngự tại Giê-ru-sa-lem!
Ha-lê-lu-gia!

© 2010 United Bible Societies. All rights reserved.


Learn More About Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010