Thi Thiên 135:21

Thi Thiên 135:21 VIE2010

Từ Si-ôn, đáng chúc tụng Đức Giê-hô-va Là Đấng ngự tại Giê-ru-sa-lem! Ha-lê-lu-gia!
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Thi Thiên 135:21