Thi Thiên 122
VIE2010

Thi Thiên 122

122
Cầu xin Chúa ban phước cho Giê-ru-sa-lem
Bài ca đi lên từng bậc
1Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi rằng:
“Chúng ta hãy đi đến nhà Đức Giê-hô-va.”
2Hỡi Giê-ru-sa-lem, chân chúng ta đang đứng
Trong các cổng của ngươi.
3Giê-ru-sa-lem là cái thành được xây kiên cố
Vách thành liên kết nhau thật vững vàng.
4Các bộ tộc của Đức Giê-hô-va lên nơi ấy,
Theo mệnh lệnh được ban cho dân Y-sơ-ra-ên
Để cảm tạ danh của Đức Giê-hô-va.
5Vì tại đó có lập các ngai phán xét
Tức là các ngai nhà Đa-vít.
6Hãy cầu hòa bình cho Giê-ru-sa-lem;
Nguyện người nào yêu mến ngươi sẽ được thịnh vượng.
7Nguyện hòa bình ở trong tường thành ngươi,
Và thịnh vượng trong các cung đền ngươi!
8Vì anh em ta và bạn hữu ta,
Ta nói rằng: “Nguyện hòa bình ở trong ngươi!”
9Vì nhà của Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta,
Ta sẽ cầu mong phước lành cho ngươi.

© 2010 United Bible Societies. All rights reserved.


Learn More About Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010