Thi Thiên 105:12

Thi Thiên 105:12 VIE2010

Lúc ấy họ chỉ là một số ít người. Là những khách lạ trong xứ
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Share