Dân Số 30:15

Dân Số 30:15 VIE2010

Nếu chồng nàng vẫn không nói gì với nàng cho đến hôm sau, có nghĩa là chồng nàng đã xác nhận mọi lời khấn hứa hay thề nguyện của nàng. Chồng nàng đã xác nhận lời đó, vì anh ta đã không phản ứng gì khi nghe vợ mình thề hứa.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share