YouVersion Logo
Search Icon

Mác 1

1
Sự chuẩn bị chức vụ của Đức Chúa Jêsus
(1:1-13)
Chức vụ của Giăng Báp-tít
(Ma-thi-ơ 3:1-12; Lu-ca 3:1-18; Giăng 1:19-28)
1Khởi đầu Tin Lành của Đức Chúa Jêsus Christ,#1:1 Đọc là Giê-xu Cơ-rít; hoặc dùng danh xưng Giê-xu Cơ Đốc. Con Đức Chúa Trời. 2Như đã chép trong sách tiên tri Ê-sai:
“Nầy, Ta sai sứ giả Ta đi trước mặt Con,
Người sẽ dọn đường cho Con.#Mal 3:1.
3Có tiếng người kêu lên trong hoang mạc:
Hãy dọn đường cho Chúa,
Làm thẳng các lối Ngài;”#Êsai 40:3 (LXX).
4Giăng đã đến trong hoang mạc, vừa rao giảng vừa làm báp-têm về sự ăn năn để được tha tội.#1:4 Ctd: Giăng Báp-tít đến trong hoang mạc, rao giảng báp-têm về sự ăn năn. 5Dân chúng khắp miền Giu-đê và thành Giê-ru-sa-lem đều đến với ông, xưng nhận tội mình và được ông làm báp-têm dưới sông Giô-đanh. 6Giăng mặc áo lông lạc đà, thắt dây lưng da, ăn châu chấu và mật ong rừng.#II Vua 1:8. 7Ông giảng dạy rằng: “Đấng đến sau tôi, uy quyền hơn tôi, tôi không đáng cúi xuống mở quai dép cho Ngài. 8Tôi làm báp-têm cho các người bằng nước, nhưng Ngài sẽ làm báp-têm cho các người bằng Đức Thánh Linh.”
Đức Chúa Jêsus chịu báp-têm và bị ma quỷ cám dỗ
(Ma-thi-ơ 3:13 – 4:11; Lu-ca 3:21,22; 4:1-13)
9Trong những ngày ấy, Đức Chúa Jêsus từ thành Na-xa-rét thuộc miền Ga-li-lê đến, và được Giăng làm báp-têm dưới sông Giô-đanh. 10Khi vừa lên khỏi nước, Ngài thấy các tầng trời mở ra, và Thánh Linh tựa như chim bồ câu ngự xuống trên Ngài. 11Rồi có tiếng từ trời phán: “Con là Con yêu dấu của Ta, đẹp lòng Ta hoàn toàn!”#Sáng 22:2; Thi 2:7; Êsai 42:1; Mat 3:17; 12:18; Mác 9:7; Lu 3:22. 12Ngay lúc ấy, Thánh Linh thúc giục Ngài vào trong hoang mạc. 13Ngài ở trong hoang mạc bốn mươi ngày, chịu Sa-tan cám dỗ, sống giữa loài dã thú, và có các thiên sứ phục vụ Ngài.
Chức vụ Đức Chúa Jêsus tại miền Ga-li-lê
(1:14 – 9:50)
Đức Chúa Jêsus bắt đầu chức vụ. – Các môn đồ đầu tiên
(Ma-thi-ơ 4:12-22; Lu-ca 4:14,15; 5:1-11)
14Sau khi Giăng bị bỏ tù, Đức Chúa Jêsus đến Ga-li-lê, rao giảng Tin Lành của Đức Chúa Trời. 15Ngài phán: “Giờ đã trọn, vương quốc Đức Chúa Trời đã đến gần, các ngươi hãy ăn năn và tin nhận Tin Lành.”#Mat 3:2. 16Khi đi dọc theo bờ biển Ga-li-lê, Ngài thấy Si-môn và em là Anh-rê đang thả lưới dưới biển, vì họ vốn làm nghề chài lưới. 17Đức Chúa Jêsus phán với họ: “Hãy theo Ta, Ta sẽ khiến các ngươi trở nên tay đánh lưới người.” 18Họ lập tức bỏ lưới mà theo Ngài. 19Đi một quãng nữa, Ngài thấy Gia-cơ, con của Xê-bê-đê, và em là Giăng đang vá lưới trên thuyền. 20Ngài liền gọi họ. Họ để cha mình là Xê-bê-đê ở lại trên thuyền với mấy người làm thuê và theo Ngài.
Đức Chúa Jêsus đuổi quỷ
(Lu-ca 4:31-37)
21Đức Chúa Jêsus cùng các môn đồ đến thành Ca-bê-na-um. Nhân ngày sa-bát, Ngài liền vào nhà hội và bắt đầu giảng dạy. 22Mọi người đều kinh ngạc về sự dạy dỗ của Ngài, vì Ngài dạy một cách có thẩm quyền, chứ không như các thầy thông giáo.#Mat 7:28-29.
23Ngay lúc đó, trong nhà hội có một người bị uế linh ám, 24la lớn: “Jêsus người Na-xa-rét ơi, việc của chúng tôi liên can gì đến Ngài? Ngài đến để diệt chúng tôi sao? Tôi biết Ngài là ai, là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời.” 25Nhưng Đức Chúa Jêsus nghiêm trách nó: “Im ngay! Hãy ra khỏi người nầy!” 26Uế linh vật mạnh người ấy, thét lên một tiếng rồi ra khỏi. 27Mọi người đều kinh ngạc đến nỗi họ bàn tán với nhau: “Chuyện gì vậy? Một giáo huấn mới đầy thẩm quyền! Ngài ra lệnh cho cả uế linh, và chúng cũng phải tuân theo!” 28Danh tiếng Đức Chúa Jêsus lập tức lan truyền ra khắp vùng phụ cận Ga-li-lê.
Đức Chúa Jêsus chữa lành bà gia Phi-e-rơ
(Ma-thi-ơ 8:14-17; Lu-ca 4:38,39)
29Vừa ra khỏi nhà hội, Đức Chúa Jêsus cùng với Gia-cơ và Giăng vào nhà của Si-môn và Anh-rê. 30Bà gia của Si-môn đang bị sốt nằm trên giường. Họ liền thưa với Ngài về bệnh trạng của bà. 31Ngài đến gần, cầm tay đỡ bà dậy; bà hết sốt và bắt đầu phục vụ mọi người.
Đức Chúa Jêsus thực hiện các phép lạ và truyền giảng
(Lu-ca 4:40,41)
32Chiều tối, khi mặt trời vừa lặn, người ta đem tất cả những người bệnh tật và bị quỷ ám đến với Đức Chúa Jêsus. 33Cả thành tụ họp trước cửa. 34Ngài chữa lành nhiều người đau yếu mắc đủ các chứng bệnh khác nhau, và đuổi nhiều quỷ nhưng không cho phép quỷ lên tiếng vì chúng biết Ngài là ai. 35Sáng hôm sau, khi trời vẫn còn tối, Ngài đã thức dậy, bước ra, đi vào nơi thanh vắng và cầu nguyện tại đó. 36Si-môn cùng các bạn đi tìm Ngài. 37Khi đã gặp được Ngài, họ thưa: “Mọi người đang tìm Thầy.” 38Nhưng Ngài phán với họ: “Chúng ta hãy đi nơi khác, vào những làng quanh đây để Ta còn giảng dạy ở đó nữa; vì đây chính là lý do mà Ta đã đến.” 39Ngài đi khắp miền Ga-li-lê, rao giảng trong các nhà hội và đuổi quỷ.#Mat 4:23; 9:35.
Đức Chúa Jêsus chữa bệnh phong hủi
(Ma-thi-ơ 8:1-4; Lu-ca 5:12-16)
40Có một người phong hủi đến với Đức Chúa Jêsus, quỳ xuống và khẩn xin: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể khiến con được sạch.”#1:40 Xem chú thích ở Mat 8:2. 41Đức Chúa Jêsus động lòng thương xót,#1:41 Một số thủ bản thêm: vừa thương vừa giận. đưa tay chạm vào người ấy và phán: “Ta muốn, hãy sạch đi.” 42Lập tức phong hủi biến mất, người ấy được sạch. 43Đức Chúa Jêsus bảo anh ta đi ngay, và nghiêm giọng căn dặn: 44“Hãy cẩn thận, đừng nói gì với ai, nhưng hãy đi trình diện thầy tế lễ, và dâng tế lễ về việc con được sạch theo điều Môi-se dạy, như một lời chứng cho họ.”#Lê 14:1-32. 45Nhưng người ấy đi, loan truyền tin nầy khắp nơi, kể hết mọi chuyện, đến nỗi Đức Chúa Jêsus không thể công khai vào thành được mà phải ở những nơi hoang vắng bên ngoài thành. Dân chúng từ khắp nơi kéo đến với Ngài.

Currently Selected:

Mác 1: VIE2010

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy