Mi-chê 4
VIE2010

Mi-chê 4

4
Sự cứu rỗi của Đấng Mê-si-a
(4:1 – 5:14)
Vinh quang của Giê-ru-sa-lem trong tương lai
1Trong những ngày sau rốt,
Núi của nhà Đức Giê-hô-va
Sẽ được lập lên trên núi cao nhất,
Và sẽ được nhấc cao hơn các đồi.
Các dân tộc sẽ đổ dồn về đó.
2Nhiều nước sẽ đi đến đó và nói:
“Hãy đến, chúng ta hãy lên núi của Đức Giê-hô-va,#4:2 núi của Đức Giê-hô-va: tức là núi Si-ôn.
Đến nhà của Đức Chúa Trời của Gia-cốp!
Ngài sẽ dạy chúng ta về đường lối Ngài
Để chúng ta có thể đi trong các nẻo Ngài.”
Vì luật pháp sẽ ra từ Si-ôn,
Lời của Đức Giê-hô-va đến từ Giê-ru-sa-lem.
3Ngài sẽ thi hành sự phán xét giữa nhiều dân tộc,#Êsai 2:4; Giôên 3:10.
Và phân xử giữa các nước mạnh ở tận phương xa.
Họ sẽ lấy gươm rèn lưỡi cày,
Lấy giáo rèn lưỡi liềm;
Nước nầy chẳng vung gươm chống lại nước khác
Và cũng không còn tập trận nữa.
4Ai nấy sẽ ngồi dưới cây nho mình#Xa 3:10.
Và dưới cây vả mình;
Không ai làm cho họ sợ hãi
Vì miệng Đức Giê-hô-va vạn quân đã phán.
5Mọi dân tộc bước theo
Danh của thần mình,
Nhưng chúng ta sẽ bước theo danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta
Cho đến đời đời vô cùng!
Lời hứa phục hồi sau khi lưu đày
6Đức Giê-hô-va phán: “Trong ngày đó
Ta sẽ nhóm người què lại,
Tập họp kẻ bị đuổi,
Và kẻ mà Ta đã làm cho buồn rầu.
7Rồi Ta sẽ lấy người què làm dân sót lại
Và kẻ bị bỏ làm thành một nước hùng mạnh:
Đức Giê-hô-va sẽ cai trị chúng trên núi Si-ôn
Từ bây giờ cho đến muôn đời.
8Còn ngươi là tháp của bầy,
Đồi của con gái Si-ôn,
Sẽ đến với ngươi.
Quyền cai trị ngày xưa của ngươi sẽ được phục hồi,
Tức là vương quốc của con gái Giê-ru-sa-lem.”
9Nhưng tại sao bây giờ ngươi kêu gào than khóc?
Không có vua ở giữa ngươi sao?
Hay là mưu sĩ ngươi đã chết
Nên ngươi quặn thắt như phụ nữ đang chuyển dạ?
10Hỡi con gái Si-ôn, hãy đau đớn quặn thắt
Như phụ nữ đang chuyển dạ!
Vì ngươi sẽ đi ra khỏi thành phố
Ở trong đồng ruộng
Và ngươi sẽ đến Ba-by-lôn.
Nhưng ở đó, ngươi sẽ được giải cứu
Tại đó, Đức Giê-hô-va sẽ chuộc ngươi
Ra khỏi tay kẻ thù ngươi.
11Bấy giờ, có nhiều nước họp lại chống lại ngươi,
Chúng nói: “Cầu cho nó bị ô uế
Và mắt chúng ta khoái chí mà nhìn Si-ôn!
12Nhưng chúng không biết ý tưởng Đức Giê-hô-va,
Không hiểu kế hoạch của Ngài,
Vì Ngài đã nhóm chúng lại
Như những bó lúa đưa về sân đập lúa.
13Vậy hỡi con gái Si-ôn,
Hãy trỗi dậy và giày đạp!
Vì Ta sẽ làm cho sừng ngươi cứng như sắt,
Móng ngươi như đồng;
Ngươi sẽ nghiền nát nhiều dân
Và sẽ dâng của cải chiếm được cho Đức Giê-hô-va,
Và tài sản cho Chúa của cả thế giới.”
14Vậy hỡi con gái của các đạo quân, bây giờ hãy nhóm đội ngũ ngươi!
Chúng đã vây hãm chúng ta. Chúng lấy cây gậy đánh trên má người cai trị của Y-sơ-ra-ên.

© 2010 United Bible Societies. All rights reserved.


Learn More About Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010