YouVersion Logo
Search Icon

Ma-thi-ơ 3

3
Sự chuẩn bị chức vụ của Đức Chúa Jêsus
(3:1 – 4:11)
Chức vụ của Giăng Báp-tít
(Mác 1:1-8; Lu-ca 3:1-18; Giăng 1:19-28)
1Lúc ấy, Giăng Báp-tít đến rao giảng trong hoang mạc Giu-đê rằng: 2“Hãy ăn năn, vì vương quốc thiên đàng đã đến gần!”#Mat 4:17; Mác 1:15. 3Giăng chính là người mà nhà tiên tri Ê-sai đã đề cập đến, khi nói rằng:
“Có tiếng người kêu lên trong hoang mạc:
‘Hãy dọn đường cho Chúa.
Làm thẳng các lối Ngài.’ ”#Êsai 40:3.
4Giăng mặc áo lông lạc đà, thắt dây lưng da, ăn châu chấu và mật ong rừng.#II Vua 1:8. 5Dân chúng từ thành Giê-ru-sa-lem, khắp miền Giu-đê và tất cả vùng phụ cận sông Giô-đanh đều đến với ông. 6Họ xưng tội và được ông làm báp-têm dưới sông Giô-đanh.
7Khi thấy nhiều người Pha-ri-si#3:7 Một phái trong Do Thái giáo giữ luật Môi-se rất nghiêm ngặt. và Sa-đu-sê#3:7 Một phái trong Do Thái giáo thuộc tầng lớp giàu có, trí thức, có thế lực chính trị trong xã hội. đến chịu báp-têm, Giăng bảo họ rằng: “Hỡi dòng giống rắn độc kia, ai đã báo cho các người biết để chạy trốn cơn thịnh nộ sắp đến?#Mat 12:34; 23:33. 8Vậy hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn, 9và đừng tự nói rằng: ‘Áp-ra-ham là tổ tiên chúng tôi’; vì tôi nói cho các người biết rằng Đức Chúa Trời có thể khiến những đá nầy trở thành con cháu Áp-ra-ham.#Gi 8:33. 10Chiếc rìu đã để kề gốc cây, bất cứ cây nào không sinh quả tốt đều bị đốn và ném vào lửa.#Mat 7:19. 11Tôi làm báp-têm cho các người bằng nước để ăn năn tội; nhưng Đấng đến sau tôi, uy quyền hơn tôi, tôi không đáng xách dép cho Ngài. Ngài sẽ làm báp-têm cho các người bằng Đức Thánh Linh và lửa. 12Tay Ngài cầm nia mà sảy thật sạch sân lúa mình, rồi thu lúa vào kho; còn rơm rác thì đốt trong lửa chẳng hề tắt.”
Đức Chúa Jêsus chịu báp-têm
(Mác 1:9-11; Lu-ca 3:21,22)
13Lúc ấy, Đức Chúa Jêsus từ miền Ga-li-lê đến với Giăng tại sông Giô-đanh để được ông làm báp-têm. 14Nhưng Giăng cố ngăn cản Ngài, và thưa rằng: “Chính tôi mới cần Ngài làm báp-têm cho, sao Ngài lại đến với tôi?” 15Đức Chúa Jêsus đáp: “Bây giờ cứ làm đi, vì chúng ta cần phải hoàn tất mọi việc công chính.” Vậy, Giăng vâng lời Ngài. 16Khi được báp-têm xong, vừa lúc Đức Chúa Jêsus lên khỏi nước, thì kìa, các tầng trời mở ra, Ngài thấy Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim bồ câu đậu trên Ngài. 17Nầy, có tiếng từ trời phán: “Đây là Con yêu dấu của Ta, đẹp lòng Ta hoàn toàn.”#Sáng 22:2; Thi 2:7; Êsai 42:1; Mat 12:18; 17:5; Mác 1:11; Lu 9:35.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy