Ma-thi-ơ 19:27

Ma-thi-ơ 19:27 VIE2010

Phi-e-rơ thưa rằng: “Thưa Thầy, chúng con đã bỏ tất cả mà theo Thầy, vậy thì chúng con sẽ được gì?”
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share