YouVersion Logo
Search Icon

Ma-thi-ơ 10

10
Chúa chọn mười hai sứ đồ
(Mác 3:13-19; Lu-ca 6:12-16)
1Đức Chúa Jêsus gọi mười hai môn đồ đến, ban thẩm quyền để đuổi các uế linh, và chữa lành mọi bệnh tật, yếu đau. 2Đây là tên mười hai sứ đồ: Trước nhất là Si-môn, cũng gọi là Phi-e-rơ, và Anh-rê, em người; Gia-cơ, con của Xê-bê-đê, và Giăng, em người; 3Phi-líp và Ba-thê-lê-my; Thô-ma và Ma-thi-ơ, người thu thuế; Gia-cơ, con của A-phê, và Tha-đê; 4Si-môn, người thuộc nhóm Ca-na-nê-an,#10:4 Ca-na-nê-an: xuất xứ từ tiếng A-ram có nghĩa là “sốt sắng, nhiệt huyết”. Về sau, nhóm nầy có tên Hi Lạp là “Xê-lốt”, một tổ chức của người Do Thái yêu nước quá khích, chống lại đế quốc La Mã. và Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, kẻ phản Ngài.
5Đức Chúa Jêsus sai mười hai sứ đồ nầy đi và dặn rằng: “Đừng đi vào vùng dân ngoại, cũng đừng vào một thành nào của dân Sa-ma-ri; 6nhưng tốt hơn, hãy đến với những con chiên lạc của nhà Y-sơ-ra-ên. 7Khi đi đường, hãy rao giảng rằng: ‘Vương quốc thiên đàng đã đến gần.’ 8Hãy chữa lành người đau yếu, khiến người chết sống lại, làm sạch người phong hủi, và đuổi quỷ. Các con đã nhận không, thì hãy cho không. 9Đừng đem vàng, bạc, hoặc tiền trong thắt lưng; 10cũng đừng đem túi đi đường, hoặc hai áo, hoặc giày hay gậy, vì người làm việc đáng được thức ăn.#I Cô 9:14; I Ti 5:18. 11Khi vào bất cứ thành nào hay làng nào, hãy dò hỏi ở đó có ai là người xứng đáng, rồi hãy ở lại nơi ấy cho đến lúc đi. 12Hễ vào nhà nào, hãy chúc bình an cho nhà ấy; 13nếu nhà ấy xứng đáng, thì sự bình an của các con sẽ đến với họ; bằng không, sự bình an của các con sẽ trở về với các con. 14Nếu ai không đón tiếp, hoặc không nghe lời các con thì lúc rời nhà hoặc thành ấy, hãy phủi bụi đã dính nơi chân các con.#Công 13:51. 15Thật, Ta bảo các con, đến ngày phán xét, đất Sô-đôm và Gô-mô-rơ sẽ chịu đoán phạt nhẹ hơn thành ấy.#Mat 11:24; Sáng 19:24-28.#Lu 10:4-12.
16Nầy, Ta sai các con đi như chiên giữa bầy muông sói. Vậy hãy khôn khéo như rắn, đơn sơ như chim bồ câu.#Lu 10:3. 17Hãy đề phòng người đời, vì họ sẽ nộp các con cho Hội đồng Công luận và đánh đòn các con trong nhà hội.#Mác 13:9-11; Lu 12:11-12; 21:12-15. 18Vì cớ Ta, các con sẽ bị giải đến trước mặt các tổng đốc và các vua, để làm chứng cho họ và các dân ngoại. 19Nhưng khi họ đem nộp các con, chớ lo phải nói như thế nào, hoặc nói những gì; trong giờ đó, những gì phải nói sẽ được ban cho các con. 20Vì không phải các con tự nói đâu, nhưng Thánh Linh của Cha các con sẽ nói qua các con. 21Anh sẽ nộp em để bị giết, cha sẽ nộp con, con cái sẽ nổi lên nghịch lại cha mẹ và khiến họ phải chết.#Mác 13:12; Lu 21:16. 22Các con sẽ bị mọi dân tộc thù ghét vì danh Ta, nhưng ai bền chí cho đến cuối cùng thì sẽ được cứu rỗi.#Mat 24:9,13; Mác 13:13; Lu 21:17. 23Khi người ta bắt bớ các con trong thành nầy, hãy trốn sang thành kia; vì thật, Ta bảo các con, các con chưa đi hết các thành của Y-sơ-ra-ên thì Con Người đã đến rồi.
24Môn đồ không hơn thầy, đầy tớ không hơn chủ.#Lu 6:40; Gi 13:16; 15:20. 25Môn đồ được như thầy, đầy tớ được như chủ thì đủ rồi. Chủ nhà mà còn bị gọi là Bê-ên-xê-bun, huống chi là người nhà!#Mat 9:34; 12:24; Mác 3:22; Lu 11:15. 26Vậy, các con đừng sợ họ; vì không có điều gì che giấu mà chẳng bị phơi bày; không có điều gì bí mật mà chẳng bị tiết lộ.#Mác 4:22; Lu 8:17. 27Cho nên những gì Ta nói với các con trong bóng tối, hãy nói ra ngoài ánh sáng; những gì các con nghe thì thầm bên tai, hãy công bố trên mái nhà. 28Đừng sợ những kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn, nhưng thà sợ Đấng có thể hủy diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục. 29Hai con chim sẻ không phải chỉ bán được một đồng sao? Thế mà, không một con nào rơi xuống đất ngoài ý muốn của Cha các con. 30Ngay cả tóc trên đầu các con cũng được đếm hết rồi. 31Vì vậy, đừng sợ, vì các con quý giá hơn nhiều chim sẻ. 32Thế thì, hễ ai xưng nhận Ta trước mặt thiên hạ, Ta cũng sẽ xưng nhận người ấy trước mặt Cha Ta ở trên trời; 33còn ai chối bỏ Ta trước mặt thiên hạ, Ta cũng sẽ chối bỏ họ trước mặt Cha Ta ở trên trời.#II Ti 2:12.
34Chớ tưởng Ta đến để đem bình an cho thế gian. Ta đến, không phải để đem bình an, mà là gươm giáo. 35Ta đến để phân rẽ con trai với cha, con gái với mẹ, nàng dâu với mẹ chồng;#Mi 7:6. 36và kẻ thù của người ta lại là người nhà của họ. 37Ai yêu cha hoặc mẹ hơn Ta thì không xứng đáng với Ta; ai yêu con trai hoặc con gái hơn Ta cũng không xứng đáng với Ta. 38Ai không vác thập tự giá mình mà theo Ta thì chẳng xứng đáng với Ta.#Mat 16:24; Mác 8:34; Lu 9:23. 39Ai tìm mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai vì Ta mà mất mạng sống mình thì sẽ tìm lại được.#Mat 16:25; Mác 8:35; Lu 9:24; 17:33; Gi 12:25.
40Ai tiếp các con là tiếp Ta; ai tiếp Ta là tiếp Đấng đã sai Ta.#Mác 9:37; Lu 9:48; 10:16; Gi 13:20. 41Ai tiếp một nhà tiên tri vì là nhà tiên tri, thì sẽ nhận phần thưởng của nhà tiên tri; ai tiếp một người công chính vì là người công chính, thì sẽ nhận phần thưởng của người công chính. 42Ai cho một trong những người bé mọn nầy chỉ một ly nước lạnh, vì người ấy là môn đồ của Ta; thật, Ta bảo các con, người đó sẽ không mất phần thưởng của mình đâu.”

Currently Selected:

Ma-thi-ơ 10: VIE2010

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy