YouVersion Logo
Search Icon

Ma-thi-ơ 1

1
Gia phả và sự giáng sinh của Đức Chúa Jêsus Christ
(1:1 – 2:23)
Gia phả của Đức Chúa Jêsus Christ
(Lu-ca 3:23-38)
1Gia phả của Đức Chúa Jêsus Christ,#1:1 Đọc là Giê-xu Cơ-rít; hoặc dùng danh xưng Giê-xu Cơ Đốc. con cháu Đa-vít, con cháu Áp-ra-ham.
2Áp-ra-ham sinh Y-sác; Y-sác sinh Gia-cốp; Gia-cốp sinh Giu-đa và anh em người. 3Giu-đa bởi Ta-ma sinh Phê-rết và Sê-rách. Phê-rết sinh Hết-rôn; Hết-rôn sinh A-ram; 4A-ram sinh A-mi-na-đáp; A-mi-na-đáp sinh Na-ha-sôn; Na-ha-sôn sinh Sanh-môn. 5Sanh-môn bởi Ra-háp sinh Bô-ô. Bô-ô bởi Ru-tơ sinh Ô-bết. Ô-bết sinh Gie-sê;#1:5 Có thể phiên âm: Y-sai. 6Gie-sê sinh vua Đa-vít.
Đa-vít bởi vợ của U-ri sinh Sa-lô-môn. 7Sa-lô-môn sinh Rô-bô-am; Rô-bô-am sinh A-bi-gia; A-bi-gia sinh A-sa; 8A-sa sinh Giô-sa-phát; Giô-sa-phát sinh Giô-ram; Giô-ram sinh Ô-xia. 9Ô-xia sinh Giô-tham; Giô-tham sinh A-cha; A-cha sinh Ê-xê-chia. 10Ê-xê-chia sinh Ma-na-se; Ma-na-se sinh A-môn; A-môn sinh Giô-si-a. 11Giô-si-a, trước thời kỳ lưu đày sang Ba-by-lôn, sinh Giê-cô-nia và các em người.#II Vua 24:14-15; II Sử 36:10; Giê 27:20.
12Sau khi bị lưu đày sang Ba-by-lôn, Giê-cô-nia sinh Sa-la-thi-ên;#1:12 Tên nầy trong Cựu Ước là Sa-anh-thi-ên. Sa-la-thi-ên sinh Xô-rô-ba-bên; 13Xô-rô-ba-bên sinh A-bi-út; A-bi-út sinh Ê-li-a-kim; Ê-li-a-kim sinh A-xô. 14A-xô sinh Sa-đốc; Sa-đốc sinh A-chim; A-chim sinh Ê-li-út; 15Ê-li-út sinh Ê-lê-a-sa;#1:15 Có thể phiên âm: Ê-lê-a-xa. Ê-lê-a-sa sinh Ma-than; Ma-than sinh Gia-cốp; 16Gia-cốp sinh Giô-sép là chồng Ma-ri; Ma-ri là người sinh Jêsus, gọi là Đấng Christ.
17Như vậy, từ Áp-ra-ham cho đến Đa-vít có tất cả mười bốn đời; từ Đa-vít cho đến khi bị lưu đày sang Ba-by-lôn có mười bốn đời; và từ khi bị lưu đày sang Ba-by-lôn cho đến Đấng Christ cũng có mười bốn đời.
Đức Chúa Jêsus giáng sinh
(Lu-ca 2:1-7)
18Sự giáng sinh của Đức Chúa Jêsus Christ đã xảy ra như sau: Ma-ri, mẹ Ngài, đã hứa hôn với Giô-sép, nhưng trước khi chung sống với nhau thì nàng mang thai bởi Đức Thánh Linh.#Lu 1:27. 19Giô-sép, chồng nàng là người công chính,#1:19 Có thể hiểu là người tử tế, có tình nghĩa. không muốn bêu xấu nàng nên định âm thầm từ hôn. 20Đang khi Giô-sép ngẫm nghĩ về việc nầy thì một thiên sứ của Chúa hiện đến với ông trong giấc chiêm bao và truyền rằng: “Hỡi Giô-sép con dòng Đa-vít, ngươi chớ ngại cưới Ma-ri làm vợ, vì thai mà nàng đang mang đó là bởi Đức Thánh Linh. 21Nàng sẽ sinh một con trai; ngươi hãy đặt tên là Jêsus, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội.”#Lu 1:31. 22Những việc nầy xảy ra để ứng nghiệm lời Chúa đã phán bởi nhà tiên tri:
23“Nầy, một trinh nữ sẽ mang thai, và sinh một con trai,
Rồi người ta sẽ đặt tên con trai ấy là Em-ma-nu-ên,”#Êsai 7:14.
nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. 24Khi tỉnh giấc, Giô-sép thực hiện đúng như điều thiên sứ của Chúa đã truyền và cưới Ma-ri làm vợ, 25nhưng không ăn ở với nàng cho đến khi nàng sinh một con trai và đặt tên là JÊSUS.#Lu 2:21.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy