YouVersion Logo
Search Icon

Lu-ca 18

18
Ẩn dụ về quan tòa và bà góa
1Đức Chúa Jêsus kể cho môn đồ một ẩn dụ để cho họ thấy cần phải cầu nguyện luôn, chớ hề nản lòng. 2Ngài phán: “Trong thành kia, có một quan tòa không kính sợ Đức Chúa Trời, cũng không vị nể ai cả. 3Một bà góa trong thành đó cứ đến thưa với quan tòa: ‘Xin hãy xét xử cách công minh cho tôi để chống lại kẻ thù tôi.’ 4Quan tòa từ chối một thời gian. Nhưng sau đó, ông tự nhủ: ‘Dù ta không sợ Trời cũng chẳng nể người, 5nhưng vì bà góa nầy quấy rầy ta, nên ta sẽ xét xử công minh cho bà, kẻo bà ta lại tiếp tục tới lui làm ta bực mình.’ ” 6Chúa phán: “Các con có nghe lời quan tòa bất chính đó nói không? 7Vậy, lẽ nào Đức Chúa Trời chẳng xét xử công minh cho những người được chọn của Ngài, là kẻ ngày đêm kêu xin Ngài, mà lại trì hoãn cứu giúp họ sao? 8Ta bảo các con, Ngài sẽ mau chóng xét xử công minh cho họ. Tuy nhiên, khi Con Người đến, liệu Ngài còn thấy đức tin trên mặt đất chăng?”
Ẩn dụ về người Pha-ri-si và người thu thuế
9Đức Chúa Jêsus lại kể ẩn dụ nầy cho một số người tự cho mình là công chính mà khinh bỉ những người khác: 10“Có hai người lên đền thờ cầu nguyện: một người Pha-ri-si và một người thu thuế. 11Người Pha-ri-si đứng dậy và cầu nguyện về mình#18:11 Một số thủ bản ghi là: cầu nguyện thầm. như thế nầy: ‘Lạy Đức Chúa Trời, con tạ ơn Ngài, vì con không phải như những người khác: tham lam, bất nghĩa, gian dâm, cũng không phải như người thu thuế nầy. 12Con kiêng ăn mỗi tuần hai lần, và nộp một phần mười về mọi lợi tức của con.’ 13Còn người thu thuế đứng xa xa, thậm chí không dám ngước mắt lên trời, chỉ đấm ngực thưa: ‘Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót con, vì con là một tội nhân!’ 14Ta bảo các con, người nầy trở về nhà mình, được xưng công chính chứ không phải người kia. Vì ai tự tôn cao sẽ bị hạ xuống, còn ai tự hạ xuống sẽ được tôn cao.”#Mat 23:12; Lu 14:11.
Đức Chúa Jêsus ban phước cho trẻ em
(Ma-thi-ơ 19:13-15; Mác 10:13-16)
15Người ta cũng đem các trẻ em đến với Đức Chúa Jêsus để Ngài chạm đến chúng. Thấy vậy, các môn đồ trách những người đem đến. 16Nhưng Đức Chúa Jêsus gọi họ lại mà phán rằng: “Hãy để các con trẻ đến cùng Ta, đừng ngăn cản chúng; vì vương quốc Đức Chúa Trời thuộc về những người giống như con trẻ ấy. 17Thật, Ta phán với các con, ai không tiếp nhận vương quốc Đức Chúa Trời như một đứa trẻ thì sẽ chẳng vào đó được.”
Viên quan giàu có
(Ma-thi-ơ 19:16-30; Mác 10:17-31)
18Có một viên quan hỏi Đức Chúa Jêsus: “Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được hưởng sự sống đời đời?” 19Ngài đáp: “Tại sao ngươi gọi Ta là nhân lành? Chẳng có ai là nhân lành cả, trừ một mình Đức Chúa Trời. 20Hẳn ngươi biết các điều răn nầy: ‘Chớ phạm tội ngoại tình, chớ giết người, chớ trộm cắp, chớ làm chứng dối, hãy hiếu kính cha mẹ ngươi.’ ”#Xuất 20:12-16; Phục 5:16-20. 21Ông ấy thưa: “Tôi đã giữ các điều ấy từ thời niên thiếu.” 22Khi Đức Chúa Jêsus nghe điều ấy thì Ngài phán: “Ngươi còn thiếu một điều: Hãy bán tất cả những gì ngươi có và phân phát cho người nghèo thì ngươi sẽ có kho báu ở trên trời, rồi hãy đến theo Ta.” 23Nhưng khi nghe những điều nầy, ông ta trở nên buồn rầu, vì ông rất giàu có. 24Đức Chúa Jêsus nhìn ông và phán: “Người giàu vào vương quốc Đức Chúa Trời thật khó biết bao! 25Vì lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào vương quốc Đức Chúa Trời!” 26Những người nghe điều đó nói rằng: “Vậy thì ai có thể được cứu?” 27Ngài đáp: “Điều loài người không làm được thì Đức Chúa Trời làm được.” 28Phi-e-rơ thưa: “Nầy, chúng con đã bỏ những gì mình có mà theo Thầy.” 29Ngài đáp: “Thật, Ta bảo các con, không ai từ bỏ nhà cửa, cha mẹ, anh em, vợ con vì vương quốc Đức Chúa Trời 30mà lại không được nhận gấp bội phần trong đời nầy, và được sự sống đời đời trong đời sau.”
Chúa Jêsus báo trước lần thứ ba về sự chết và sống lại của Ngài
(Ma-thi-ơ 20:17-19; Mác 10:32-34)
31Đức Chúa Jêsus đem mười hai sứ đồ riêng ra và phán với họ: “Nầy, chúng ta đi lên thành Giê-ru-sa-lem; mọi điều mà các nhà tiên tri đã viết về Con Người sẽ được ứng nghiệm. 32Vì Ngài sẽ bị nộp cho dân ngoại, bị chế nhạo, bị sỉ nhục và bị khạc nhổ vào mặt. 33Họ sẽ đánh đòn và giết Ngài đi; đến ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại.” 34Nhưng các môn đồ không hiểu gì cả, vì những lời đó còn bị giấu kín đối với họ, và họ không biết Chúa muốn nói gì.
Chúa chữa lành người mù ở Giê-ri-cô
(Ma-thi-ơ 20:29-34; Mác 10:46-52)
35Khi Đức Chúa Jêsus đến gần thành Giê-ri-cô, có một người mù ngồi ăn xin bên vệ đường. 36Nghe đoàn dân đi qua, anh hỏi thăm có chuyện gì. 37Người ta cho anh biết Đức Chúa Jêsus, người Na-xa-rét đang đi qua. 38Người mù liền kêu lên: “Lạy Jêsus, Con vua Đa-vít, xin thương xót con!” 39Những người đi trước rầy anh, bảo im đi. Nhưng anh càng kêu lớn hơn: “Lạy Con vua Đa-vít, xin thương xót con!” 40Đức Chúa Jêsus dừng lại, truyền đem người mù đến. Khi anh lại gần, Ngài hỏi: 41“Con muốn Ta làm gì cho con?” Anh thưa: “Lạy Chúa, xin cho con được sáng mắt lại.” 42Đức Chúa Jêsus phán: “Hãy sáng mắt lại! Đức tin của con đã chữa lành con.” 43Lập tức, người mù được sáng mắt, đi theo Ngài và tôn vinh Đức Chúa Trời. Tất cả dân chúng thấy việc ấy đều ca ngợi Đức Chúa Trời.

Currently Selected:

Lu-ca 18: VIE2010

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy