YouVersion Logo
Search Icon

Giu-đe Lời giới thiệu

Lời giới thiệu
Thư của Giu-đe được viết để cảnh cáo các giáo sư giả nhưng tự xưng là tín hữu. Trong bức thư ngắn này cũng có nội dung tương tự như thư II Phi-e-rơ, tác giả khuyến khích tín hữu hãy chiến đấu vì đức tin mà Đức Chúa Trời đã ban cho họ một lần đủ cả.
Bố cục
Giới thiệu (1-2)
Đặc tính, lời dạy, và sự diệt vong của các giáo sư giả (3-16)
Lời khuyên giữ đức tin (17-23)
Lời chúc phước (24-25)

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy

;