Các Quan Xét 7:14

Các Quan Xét 7:14 VIE2010

Người bạn nói: “Điều nầy không gì khác hơn là gươm của Ghi-đê-ôn, con trai Giô-ách, người Y-sơ-ra-ên. Đức Chúa Trời đã phó Ma-đi-an và cả trại quân vào tay ông ấy.”
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share