Các Quan Xét 6:5

Các Quan Xét 6:5 VIE2010

Chúng kéo quân lên cùng với bầy súc vật và đóng trại đông như cào cào, người và lạc đà vô số kể. Chúng xâm chiếm và phá hoại xứ sở.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share