Ê-sai 63:7

Ê-sai 63:7 VIE2010

Tôi xin nhắc lại sự nhân từ của Đức Giê-hô-va, Và sự ca ngợi Đức Giê-hô-va, Vì mọi điều Đức Giê-hô-va đã làm cho chúng ta, Và những ơn phước lớn lao Ngài đã ban cho nhà Y-sơ-ra-ên Theo lòng thương xót, Và sự nhân từ vô biên của Ngài.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share