Ê-sai 63:16

Ê-sai 63:16 VIE2010

Thật, Ngài là Cha chúng con; Dù Áp-ra-ham không biết chúng con, Và Y-sơ-ra-ên chẳng thừa nhận chúng con; Lạy Đức Giê-hô-va, Ngài vẫn là Cha chúng con, Danh Ngài là Đấng Cứu Chuộc chúng con từ trước vô cùng.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Ê-sai 63:16