Ê-sai 63:14

Ê-sai 63:14 VIE2010

Thần của Đức Giê-hô-va đã khiến dân Ngài nghỉ ngơi, Như bầy súc vật xuống thung lũng tìm nơi nghỉ. Ngài dẫn dắt dân Ngài như thế Để danh Ngài được vinh quang.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share