YouVersion Logo
Search Icon

Ê-sai 55

55
Lời mời của Đức Giê-hô-va
1“Hỡi tất cả những ai đang khát,#Khải 21:6; 22:17.
Hãy đến nguồn nước!
Người nào không có tiền bạc,
Hãy đến mua mà ăn!
Hãy đến mua rượu và sữa
Mà không cần tiền, không đòi giá.
2Sao các ngươi trả tiền để mua vật không phải là bánh?
Sao các ngươi đem công lao mình đổi lấy vật chẳng làm cho no?
Hãy chăm chú nghe Ta, hãy ăn vật ngon
Và cho linh hồn các ngươi vui thích trong của béo.
3Hãy nghiêng tai và đến với Ta;#Công 13:34.
Hãy nghe Ta thì linh hồn các ngươi được sống.
Ta sẽ lập với các ngươi một giao ước đời đời,
Tức là tình yêu vững bền của Ta dành cho Đa-vít.
4Nầy, Ta đã lập người làm nhân chứng cho các nước,
Làm nhà lãnh đạo để chỉ huy các dân.”
5“Thật, ngươi sẽ kêu gọi nước mà ngươi chưa biết,
Và nước chưa biết ngươi sẽ chạy đến với ngươi,
Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên,
Là Đấng làm cho ngươi được vinh hiển.”
6Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va trong khi có thể gặp;
Hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần!
7Kẻ gian ác hãy lìa bỏ đường lối mình,
Người xấu xa hãy từ bỏ các ý tưởng mình;
Hãy trở lại cùng Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ thương xót,
Hãy đến cùng Đức Chúa Trời chúng ta, vì Ngài tha thứ dồi dào.
8Đức Giê-hô-va phán: “Ý tưởng Ta không phải là ý tưởng các ngươi,
Đường lối các ngươi chẳng phải là đường lối Ta.
9Vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu,
Thì đường lối Ta cao hơn đường lối các ngươi,
Ý tưởng Ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu.
10Vì như mưa và tuyết từ trời rơi xuống#II Cô 9:10.
Và không trở về đó nữa mà tưới nhuần đất đai,
Làm cho đâm chồi nẩy lộc,
Để có hạt giống cho kẻ gieo, có bánh cho kẻ ăn,
11Thì lời của Ta cũng vậy,
Đã ra khỏi miệng Ta sẽ không trở về luống công,
Nhưng sẽ thực hiện ý Ta muốn,
Và hoàn thành việc Ta giao.
12Vì các ngươi sẽ đi ra trong niềm vui,
Được đưa đường trong sự bình an.
Trước mặt các ngươi, núi và đồi sẽ trỗi tiếng ca hát,
Mọi cây cối ngoài đồng sẽ vỗ tay.
13Cây tùng sẽ mọc lên thay cho bụi gai,
Và cây sim sẽ lớn lên thay cho gai góc;
Điều đó sẽ làm cho biết danh Đức Giê-hô-va
Và là một dấu hiệu đời đời, không hề bị tiêu diệt.”

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy