Ê-sai 52:12

Ê-sai 52:12 VIE2010

Nhưng các ngươi ra đi không cần phải vội vàng, Cũng không cần phải trốn tránh, Vì Đức Giê-hô-va sẽ đi trước các ngươi, Và Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên đi sau bảo vệ các ngươi.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share