Ê-sai 52:11

Ê-sai 52:11 VIE2010

Hãy đi ra, hãy đi ra, hãy ra khỏi chỗ đó! Đừng đụng đến đồ ô uế, hãy ra khỏi nó. Các ngươi là người mang vật dụng thờ phượng Đức Giê-hô-va, Hãy thanh tẩy chính mình!
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share