Ê-sai 44
VIE2010

Ê-sai 44

44
Quyền cao cả của Đức Chúa Trời
1“Bây giờ hỡi Gia-cốp, đầy tớ Ta,
Hỡi Y-sơ-ra-ên mà Ta đã chọn, hãy nghe!
2Đức Giê-hô-va là Đấng đã tạo nên con,
Đã hình thành con từ trong lòng mẹ, và sẽ giúp đỡ con; Ngài phán:
Hỡi Gia-cốp, đầy tớ Ta,
Và Giê-su-run mà Ta đã chọn, đừng sợ!
3Vì Ta sẽ rót nước trên người khát khao,
Cho suối chảy nơi đất khô hạn.
Ta sẽ đổ Thần Ta trên dòng dõi con
Và ban phước lành trên hậu tự con.
4Chúng sẽ nẩy nở giữa đám cỏ,
Như cây liễu bên dòng nước.
5Người nầy sẽ nói rằng: ‘Tôi thuộc về Đức Giê-hô-va;’
Người kia xưng mình bằng danh của Gia-cốp,
Kẻ khác nữa viết trên tay mình rằng: ‘Tôi thuộc về Đức Giê-hô-va’
Và xưng mình bằng danh Y-sơ-ra-ên.”
6Đức Giê-hô-va là Vua và Đấng Cứu Chuộc của Y-sơ-ra-ên,#Êsai 48:12; Khải 1:17; 2:8; 22:13.
Là Đức Giê-hô-va vạn quân, phán:
“Ta là đầu tiên và cuối cùng;
Ngoài Ta không có Đức Chúa Trời nào khác.
7Ai giống như Ta? Hãy để người ấy lên tiếng,
Loan báo và trình bày cho Ta
Điều gì xảy ra từ khi Ta lập dân tộc cổ xưa nầy.
Hãy để chúng loan báo những điều đang xảy ra
Và những điều sắp xảy đến cho chúng.
8Chớ kinh hãi, cũng đừng bối rối.
Chẳng phải Ta đã nói cho các ngươi biết từ xưa rồi sao?
Các ngươi làm chứng cho Ta.
Ngoài Ta, có Đức Chúa Trời nào khác không?
Thật, chẳng có Vầng Đá nào khác; Ta biết chẳng có ai cả.”
Sự vô lý của việc thờ thần tượng
9Tất cả các thợ tạc tượng đều là hư ảo, những điều họ yêu thích chẳng có ích gì. Các nhân chứng của họ không thấy cũng không biết, nên họ phải mang xấu hổ. 10Ai là kẻ tạo một vị thần và đúc một tượng mà không có ích gì cả? 11Nầy, mọi kẻ tham dự vào việc đó sẽ bị xấu hổ; những thợ ấy chẳng qua là loài người. Hãy để tất cả họ tụ họp lại và đứng lên! Họ đều kinh hãi và xấu hổ.
12Thợ rèn lấy một thỏi sắt nướng trên than lửa, rồi dùng búa để tạo hình; anh ta dùng cánh tay mạnh mẽ mà làm việc. Dù đói và kiệt sức, anh ta không uống nước và mệt lả. 13Thợ mộc căng dây mực, dùng phấn vẽ kiểu, đẽo bằng cái chàng, dùng com-pa phác họa hình dạng con người, và làm nên tượng người đẹp đẽ, đặt trong nhà. 14Anh ta đi đốn cây bá hương; hoặc chọn cây bách, cây sồi, và để nó lớn lên giữa các thứ cây trên rừng. Anh ta trồng cây thông, rồi mưa xuống làm cho nó lớn lên. 15Người ta sẽ dùng gỗ của các cây ấy làm củi đốt; một phần dùng để sưởi, một phần dùng để nhóm lửa nướng bánh, rồi cũng lấy một phần để làm một vị thần mà thờ lạy, một tượng chạm để quỳ lạy trước mặt nó. 16Người ta lấy một nửa đem chụm lửa, nướng thịt trên đó#44:16 Nn: một nửa ấy. để ăn cho no, hoặc sưởi cho ấm, và nói rằng: “A, ta sưởi ấm quá, lại được nhìn ngọn lửa!” 17Phần gỗ còn lại, người ta làm một vị thần, tức là một tượng chạm cho mình, rồi cúi xuống trước mặt nó mà thờ lạy và cầu khẩn với nó rằng: “Xin giải cứu tôi, vì ngài là thần của tôi!”
18Những người ấy không biết và không suy xét; vì mắt họ nhắm lại để không thấy, lòng họ đóng lại để không hiểu. 19Không ai chịu suy nghĩ lại, chẳng ai dùng trí khôn mà nhận thức rằng: “Ta đã lấy một nửa chụm lửa, đã nướng bánh trên lửa than, đã nướng thịt và ăn; rồi phần còn lại, ta dùng làm một vật đáng ghê tởm sao? Ta lại đi cúi lạy một khúc gỗ sao?” 20Người ấy nuôi mình bằng tro bụi, lòng mê muội đã làm cho lầm đường, chẳng thể cứu linh hồn mình. Người không bao giờ tự hỏi: “Chẳng phải trong tay phải ta là đồ giả dối sao?”
Lời hứa về sự cứu chuộc
21Hỡi Gia-cốp, hãy nhớ các điều nầy!
Hỡi Y-sơ-ra-ên, vì con là đầy tớ Ta.
Ta đã tạo nên con, con là đầy tớ Ta;
Hỡi Y-sơ-ra-ên, Ta sẽ không quên con!
22Ta đã xóa sự vi phạm của con như mây dày đặc,
Và tội lỗi con như đám mây.
Hãy trở lại cùng Ta, vì Ta đã chuộc con.
23Hỡi các tầng trời, hãy ca hát vui mừng,
Vì Đức Giê-hô-va đã hành động!
Hỡi các nơi thấp dưới đất, hãy reo hò!
Hỡi các núi, hỡi rừng cùng mọi cây cối trên rừng,
Hãy trỗi tiếng hát ca!
Vì Đức Giê-hô-va đã cứu chuộc Gia-cốp,
Và sẽ bày tỏ vinh quang Ngài trong Y-sơ-ra-ên.
24Đức Giê-hô-va là Đấng Cứu Chuộc con,
Đấng đã tạo nên con từ trong lòng mẹ, phán thế nầy:
“Ta là Đức Giê-hô-va đã làm nên mọi vật,
Một mình Ta đã giương các tầng trời
Và trải đất ra — Nào có ai ở với Ta? —
25Ta là Đấng làm hỏng các điềm dối của kẻ tiên tri giả,#I Cô 1:20.
Khiến thầy bói trở nên ngu dại,
Làm cho người khôn ngoan phải thất bại,
Biến tri thức của họ ra dại khờ.
26Chúa chứng thực lời của đầy tớ Ngài,
Thực hiện lời của các sứ giả Ngài
Nói về thành Giê-ru-sa-lem rằng: ‘Nó sẽ có người ở’
Và về các thành của Giu-đa rằng: ‘Nó sẽ được xây dựng lại,
Ta sẽ dựng lại các nơi đổ nát của nó.’
27Chúa phán với vực nước sâu rằng: ‘Hãy khô đi,
Ta sẽ làm cạn các sông của ngươi.’
28Ngài là Đấng đã phán rằng: ‘Si-ru là người chăn chiên của Ta,#II Sử 36:23; Era 1:2.
Người sẽ thực hiện mọi điều Ta muốn;’
Là người nói về Giê-ru-sa-lem rằng: ‘Nó sẽ được xây lại,’
Và về đền thờ rằng: ‘Nó sẽ được đặt nền móng lại.’”

© 2010 United Bible Societies. All rights reserved.


Learn More About Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010