YouVersion Logo
Search Icon

Hê-bơ-rơ 8

8
Đức Chúa Jêsus là thầy tế lễ thượng phẩm
1Điểm chính yếu mà chúng ta đang nói là: Chúng ta có một thầy tế lễ thượng phẩm cao quý, ngồi bên phải ngai của Đấng Tôn Nghiêm ở trên trời,#Thi 110:1. 2là người phục vụ trong nơi thánh, là đền tạm thật, do Chúa dựng lên chứ không phải do con người. 3Tất cả thầy tế lễ thượng phẩm được lập lên là để dâng lễ vật và sinh tế; do đó, thầy tế lễ thượng phẩm nầy cũng cần phải dâng vật gì. 4Nếu Ngài còn ở dưới đất, thì Ngài chẳng phải là thầy tế lễ, vì ở dưới đất có những thầy tế lễ dâng lễ vật theo luật pháp dạy. 5Sự phục vụ của họ là mô phỏng và là cái bóng của những thực thể trên trời; vì khi Môi-se sắp dựng đền tạm thì được Đức Chúa Trời phán dặn: “Hãy cẩn thận, làm mọi việc theo kiểu mẫu đã chỉ cho con trên núi.”#Xuất 25:40.
6Nhưng bây giờ Đấng Christ đã nhận lãnh một chức vụ cao trọng hơn, vì Ngài là Đấng Trung Gian của giao ước tốt hơn, bởi giao ước ấy được lập lên trên lời hứa tốt hơn. 7Vì nếu giao ước thứ nhất đã hoàn hảo rồi thì không cần lập giao ước thứ hai. 8Nhưng Đức Chúa Trời khiển trách dân Do Thái khi Ngài phán:
“Nầy, những ngày đến,
Khi Ta sẽ lập một giao ước mới với nhà Y-sơ-ra-ên và nhà Giu-đa,
9Không giống như giao ước Ta đã lập với các tổ phụ họ,
Trong ngày Ta cầm tay họ dẫn ra khỏi Ai Cập.
Vì họ không trung tín giữ giao ước Ta,
Nên Ta bỏ mặc họ,” Chúa phán vậy.
10Chúa lại phán: “Đây là giao ước Ta sẽ lập với nhà Y-sơ-ra-ên:
Sau những ngày đó, Ta sẽ đặt luật pháp Ta trong trí họ,
Và ghi tạc vào lòng họ.
Ta sẽ làm Đức Chúa Trời họ,
Và họ sẽ làm dân Ta.
11Họ sẽ không phải dạy bảo đồng bào
Và anh em mình rằng: ‘Hãy nhận biết Chúa.’
Vì tất cả đều sẽ biết Ta,
Từ người nhỏ nhất cho đến người lớn nhất.
12Vì Ta sẽ tỏ lòng thương xót đối với sự gian ác của họ,
Và không còn ghi nhớ tội lỗi họ nữa.”#Giê 31:31-34.
13Đã gọi là giao ước mới thì Ngài đã kể giao ước trước là cũ; điều gì lỗi thời, cũ kỹ chẳng bao lâu sẽ tiêu mất đi.

Currently Selected:

Hê-bơ-rơ 8: VIE2010

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy