YouVersion Logo
Search Icon

Hê-bơ-rơ 3

3
Đức Chúa Jêsus Christ cao trọng hơn Môi-se
1Do đó, thưa anh em thánh, là những người hưởng ơn kêu gọi trên trời, hãy suy nghĩ đến sứ giả và thầy tế lễ thượng phẩm mà chúng ta xưng nhận là Đức Chúa Jêsus. 2Ngài đã trung tín với Đấng đã lập Ngài, cũng như Môi-se trung tín trong cả nhà Đức Chúa Trời vậy.#Dân 12:7. 3Nhưng Đức Chúa Jêsus đáng được vinh quang hơn Môi-se bội phần, chẳng khác nào người xây nhà được tôn trọng hơn chính ngôi nhà. 4Thật vậy, nhà nào cũng phải do một người nào đó xây dựng nên, nhưng Đức Chúa Trời là Đấng đã tạo dựng muôn vật. 5Môi-se đã trung tín trong cả nhà Đức Chúa Trời như một đầy tớ, để làm chứng về những điều sẽ được công bố. 6Nhưng Đấng Christ thì trung tín như con trai quản trị nhà Đức Chúa Trời. Chúng ta là nhà của Ngài, miễn là chúng ta giữ vững lòng tin cậy và niềm tự hào về hi vọng của chúng ta cho đến cuối cùng.
Sự an nghỉ cho dân Chúa
7Cho nên, như Đức Thánh Linh phán:
“Ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài,
8Thì chớ cứng lòng như lúc nổi loạn,
Trong ngày thử thách ở hoang mạc,
9Là nơi tổ phụ các ngươi thấy công việc Ta làm trong bốn mươi năm,
Mà còn thử Ta!
10Vì thế, Ta giận thế hệ đó,
Và phán: ‘Lòng chúng nó lầm lạc luôn,
Không nhận biết đường lối Ta.’
11Nên Ta đã thề trong cơn thịnh nộ:
‘Chúng sẽ chẳng bước vào sự an nghỉ của Ta!’ ”#Thi 95:7-11.
12Thưa anh em, hãy cẩn trọng, kẻo ai trong anh em có lòng dữ và chẳng tin mà xây bỏ Đức Chúa Trời hằng sống chăng. 13Nhưng hằng ngày anh em hãy khuyên bảo nhau, đang khi còn gọi là “ngày nay,” để không một ai trong anh em bị tội lỗi lừa dối mà cứng lòng. 14Vì nếu chúng ta cứ giữ vững lòng tin quyết ban đầu của mình cho đến cuối cùng thì chúng ta được dự phần với Đấng Christ, 15như có chép rằng:
“Ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài,
Thì chớ cứng lòng như lúc nổi loạn.”#Thi 95:7,8 (LXX).
16Ai là kẻ nghe tiếng Ngài rồi nổi loạn? Không phải là những người được Môi-se dẫn ra khỏi Ai Cập sao?#Dân 14:1-35. 17Đức Chúa Trời đã giận ai trong bốn mươi năm? Chẳng phải là giận những kẻ phạm tội mà thây họ đã ngã trong hoang mạc sao? 18Ngài cũng đã thề với ai rằng họ không được vào sự an nghỉ của Ngài? Không phải là với những người không vâng lời Ngài sao? 19Vậy, chúng ta thấy những người ấy không thể vào đó được vì vô tín.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy